Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

20. May 2020 09:11

Lønnskompensasjon fra NAV endret

Du trenger ikke søke selv

«Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. NAV skal få informasjon fra arbeidsgiver om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de skal ha.» skriver NAV i en pressemelding. Lønnskompensasjonen skal dekke for 18 av 20 første dagene da den permitterte har rett på full lønn. De to første dagene dekkes av arbeidsgiver. 


12. May 2020 09:42

Lønnskompensasjon fra NAV forsinket

Løsningen for å søke om lønnskompensasjon fra NAV er forsinket. Søknaden skulle være klar i disse dager, men NAV opplyser nå at det vil ta noe lenger tid enn først antatt. Lønnskompensasjonen gjelder for dem som ble permittert 20. mars 2020 eller senere og skal dekke de 18 første dagene etter arbeidsgiverperioden på 2 dager. Også deltidsansatte og studenter omfattes av ordningen, som er uavhengig av retten til dagpenger.


12. May 2020 09:39

Permitteringsordning utvidet til oktober

For å hindre oppsigelser utvides nå perioden hvor arbeidstakere kan være permittert til ut oktober. I utgangspunktet er allerede permitteringsperioden for dem som har vært permittert i 26 uker før koronaen traff landet utivdet til juni. Det betyr at arbeidstakere som allerede var på slutten av permitteringsperioden kan fortsette å motta dagpenger til oktober. 


22. April 2020 11:39

Kombiner studier med dagpenger

«Fra april til september skal alle som tar studiepoeng og ikke får støtte fra Lånekassen, kunne motta dagpenger», skriver E24 onsdag 22. april.

Etter NAVs regelverk anses ikke studenter som reelle arbeidssøkere ettersom studiene er deres hovedaktivitet og man kan derfor ikke motta dagpenger. Denne hovedregelen er uavhengig av om studenten mottar støtte fra Lånekassen eller ei. Dette blir det nå en midlertidig endring på slik at permitterte og arbeidsledige som ikke mottar støtte fra Lånekassen nå kan kombinere opplæring og kurs som gir studiepoeng med dagpenger fra 20. april til 1. september. Denne ordningen vil også bidra til at de som allerede kombinerer jobb og utdanning, og som nå har blitt permittert eller oppsagt, kan fortsette utdanningen. 

Les pressemeldingen fra regjeringen her.


15. April 2020 13:05

Lønnskompensasjon for permitterte

Studenter og deltidsansatte blir også kompensert

 Som en del av den første økonomiske krisepakken ble permitterte arbeidstakere lovet full lønn de 20 første dagene i permitteringsperioden, hvor 2 dager betales av arbeidsgiver og de resterende 18 dekkes av NAV. Nå er detaljene for ordningen klare og oppsummeres slik:

 • Lønnskompensasjon gjelder for alle ble permittert 20. mars 2020 eller senere.
 • Gjelder også deltidsansatte og studenter og er uavhengig av om man har rett på dagpenger.
 • Den permitterte må søke via NAV for å få denne stønaden. Den tekniske løsningen vil være på plass i månedsskiftet april/mai.
 • Kompensasjonen tilsvarer ca. 83 % av en gjennomsnittlig månedslønn, og inntekten for de 3 siste månedene legges til grunn når ytelsen beregnes.
 • Den permitterte kan først søke etter det har gått 18 dager fra utløpet av arbeidsgiverperioden, altså tidligst 20 dager etter man ble permittert.

Les pressemeldingen fra regjeringen her, og pressemelding fra NAV her


14. April 2020 11:16

Foreldrebetaling til barnehage og SFO gjennopptas

Barnehager og SFO skal de neste ukene åpnes gradvis og da gjenopptas også foreldrebetaling. Betalingen blir lik som før stenging og gjelder fra den dagen barnet får tilbud om plass. Er barnet allerede nå tilbake i barnehage eller SFO skal foreldre betale fra 14. april. Barn og elever som ikke har tilbud om plass, vil som før ikke betale for plassen.

Foreldre som opplever redusert inntekt med bakgrunn i permittering for eksempel kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen på ordinær måte. 

Les hele pressemeldingen her.


14. April 2020 10:57

Tiltak for permitterte lærlinger

«Det er mange lærlinger som har det tøft, fordi de har blitt permittert fra jobben i lærebedriften sin. Derfor arbeider regjeringen med å finne praktiske løsninger, slik at flest mulig får tatt fag- eller svenneprøven sin», sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding.

Regjeringen foreslår flere unntak som skal bidra til at fag- og svenneprøver enklere skal kunne gjennomføres. Blant annet vil fylkeskommunene kunne fravike kravet om at hele prøvenemnda må være tilstede ved oppstart og avslutning av prøven og læretiden kan kortes ned, etter at lærlingen har bestått fagprøven, dersom lærlingen har vært permittert på grunn av koronasituasjonen. Det legges også opp til at permitterte lærlinger kan få alternativ opplæring i skolen dersom dette kan gjennomføres i henhold til smittevernhensyn.


01. April 2020 09:57

Slik får du forskudd på dagpenger

Egen søknad på nav.no

På grunn av et høyt antall søkere og derav noe lenger behandlingstid, har NAV nå etablert en egen løsning hvor de som har behov for forskuttering av dagpenger kan søke om dette digitalt. Denne gjelder derimot kun for arbeidsledige og permitterte. Selvstendig næringsdrivende og frilansere får en helt egen løsning som fremdeles er under arbeid. 

Du kan søke om forskuttering dersom du har søkt om dagpenger og oppfyller de grunnleggende kravene for rett til dagpenger. Ved å søke innen fredag 3. april vil pengene være på konto innen 8. april. Utbetaling gjelder for en måned og vil være noe lavere enn det NAV tror du har rett på fordi de holder igjen 25 % med hensyn til forskuddstrekk for skatt som beregnes først nå den ordinære dagpengesøknaden er behandlet. Les mer om forskuttering på nav.no og gå til søknaden her


27. March 2020 14:44

Dagpengeperioden forlenges

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å nå grensen for hvor lenge de kan motta dagpenger trenger ikke å bekymre seg. Regjeringen utvider perioden til ut juni 2020. 

«Vi har en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. De som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger møter nå høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Derfor utvider vi dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte slik at de sikres inntekt ut juni», sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding


27. March 2020 09:04

Regjeringen foreslår «kontantstøtteordning»

Skal hjelpe bedrifter med betydelig inntektstap

Klokken 8 presenterte regjeringen sitt forslag for hvordan bedrifter som nå opplever inntektsbortfall skal få hjelp til å dekke faste kostnadene. Løsningen skal behandles videre i løpet av neste uke, men allerede nå ble hovedtrekkene presentert: 

 • Staten skal dekke en andel av bedriftens faste utgifter. 
 • Bedrifter som rammes av yrkesforbud skal få en høyere kompensasjon. 
 • Etter planen skal bedrifter kunne søke støtte via Finans Norge og søknader skal så langt det lar seg gjøre behandles med automatikk. 
 • Pengene skal utbetales direkte til konto innen tre uker. 
 • Løsningen er midlertidig og vil i første omgang gjelde for to måneder, men dette vil vurderes fortløpende etter behov.
 • Flere detaljer vil bli presentert neste fredag 03. april. 

23. March 2020 09:06

Problemer med å betale husleien?

Snakk med utleier om redusert husleie en periode

Hvis du opplever tap eller reduksjon av inntekt i forbindelse med korona-situasjonen, og får problemer med å dekke leiekostnadene anbefaler vi at du tar en prat med huseier/utleier. Mange er allerede på tilbudssiden og vil prøve å finne felles løsninger i motsetning til å forverre konflikt. Hvis huseier/leietaker har gjeld tilknyttet leieobjektet vil h*n nå mest sannsynlig kunne få avdragsfrihet eller betalingsutsettelse og lavere rente i banken. Lavere kostnad for huseier mener vi også bør komme leietaker til gode. Ta en prat og foreslå redusert husleie i en begrenset periode. Alternativet for mange vil eventuelt være å måtte si opp leieavtalen og flytte. Det er en tapssituasjon for begge parter som man nok vil gjøre tiltak for å unngå.


23. March 2020 09:05

Oppdatert: Økonomisk krisepakke

Et samlet Storting har vedtatt følgende midlertidige endringer

1. Permitterte får full lønn inntil 6G i 20 dager - to første dekket av arbeidsgiver og følgende 18 dekkes av det offentlige. Endringene trer i kraft 20. mars og arbeidstakere vil få etterbetalt det de har krav på så snart de tekniske løsningene er på plass og søknaden behandles av NAV. 

2. Dagpengegrunnlaget oppjusteres til 80 % av ordinær lønn inntil 3G og deretter 62,4 % mellom 3 - 6G. Ikrafttredelse 20. mars 

4. Frilansere og andre selvstendig næringsdrivende får også 80 % av gjennomsnittlig lønn de 3 siste år inntil G fra og med dag 17.  

5. Lønnskravet for å ha rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25G siste 36 måneder. Ikrafttredelse 20. mars.

6. Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse 20. mars.

7. Den ordinære ventetiden på tre dager før dagpenger utbetales oppheves for permitterte og arbeidstakere slipper dermed å gå tre dager uten inntekt.

Les hele pressemeldingen her.


19. March 2020 14:59

Dagpenger? Husk å endre skattekortet

Hvis du er/blir permittert eller mister jobben i forbindelse med koronaens herjinger, skal du kanskje søke dagpenger. Da kan et godt råd være å justere skattekortet i henhold til inntektsreduksjonen du da vil oppleve. Dette endrer du enkelt på skattetaten.no. Vær også oppmerksom på når du kommer tilbake i jobb bør du igjen justere skattekortet for å unngå restskatt i 2021.


19. March 2020 13:54

Oppdatering: Permitterte studenter

Stortinget diskuterer nå en løsning

Mange studenter har de siste dagene uttrykt bekymring i forbindelse med at de i utgangspunktet ikke har rett på dagpenger fra NAV. Det skal derfor nå diskuteres en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som mister inntekt som følge av korona-pandemien. Vi forventer nærmere detaljer om dette på den planlagte pressekonferansen fredag 20.03.


18. March 2020 10:10

Oppdatering fra NAV: Dagpenger ved permittering

Du kan få avslag før de nye ordningene trer i kraft.

Sist oppdatert 17.03.2020 16:40

«16. mars ble det foreslått flere regelendringer som følge av virkningene av koronaviruset. Disse er ikke endelig vedtatt. Vi oppdaterer informasjonen så snart regelendringene er nærmere avklart.

Endringene som kommer kan gi deg rett til dagpenger, selv om du ikke oppfyller vilkårene slik de er i dag.

Du bør registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger dersom du er permittert eller oppsagt fra jobben din selv om du er usikker på om du har rett til dagpenger. Per i dag må vi behandle søknader etter det gamle regelverket. Får du avslag på grunn av dagens regelverk kan du søke på nytt senere.»

Les mer og søk om dagpenger på nav.no


18. March 2020 08:49

Akutt sosialhjelp for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Regjeringen diskuterer kriseløsning

Løsningen baserer seg på å gi akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving. Det vil si at det ikke vil stilles de samme kravene til at mottaker på ha brukt opp egne oppsparte midler før en kan motta sosialhjelp fra kommunen. Denne ordningen skal fungere som en midlertidig inntektssikring frem til NAV har fått etablert de tekniske løsningene som må på plass for at den samme gruppen skal få ytelser etter nye regler som ble lagt frem tidligere i uken: Frilansere og andre selvstendig næringsdrivende får 80 % av gjennomsnittlig lønn de 3 siste år inntil G fra og med dag 17.


17. March 2020 08:28

Lånekassen og permitterte studenter

Den gode nyheten er at alle studenter vil fortsette å motta lån og stipend på vanlig måte, selv om skolene er stengt. Elever ved folkehøgskoler vil også få beholde støtten for våren 2020 selv om de må reise hjem. 

Den dårlige nyheten er at studenter med deltidsjobb i utgangspunktet ikke har rett på utvidet støtte eller dagpenger dersom de blir permittert. Ifølge NAV regnes studenter ikke som reelle arbeidssøkere fordi studiene er deres hovedaktivitet, og derfor oppfyller de ikke kravene for å motta dagpenger. En undersøkelse viser at 80 % av alle bedriftene som ble spurt vurderer permitteringer og lavtlønnede studenter kan da bli blant dem som er hardest rammet. 


16. March 2020 14:54

Betalingsutfordringer

Hvis du blir permittert eller på andre måter får inntektsgrunnlaget ditt begrenset i denne perioden er det viktig å ta noen grep for å unngå at de økonomiske utfordringene ikke eskalerer. Klarer du ikke betale strømregningen, forvalte boliglånet eller lignende er alltid første bud å kontakte leverandøren. Mange banker tilbyr avdragsfrihet som kan bidra til å skape litt mer rom i økonomien, mens strømleverandører og andre vil forsøke å løse problemet ved å gi deg betalingsutsettelser eller innvilge nedbetalingsplan. Unngå bruk av kredittkort og forbrukslån da betalingsproblemet på denne måten bare utsettes i motsetning til å løses.


16. March 2020 14:49

Blir du permittert?

Dette burde du gjøre

1. Sett deg inn i reglene hos NAV og registrer deg som arbeidssøker så fort du får permitteringsvarsel

2. Få oversikt over utgiftene dine og sett opp budsjett

3. Spar der du kan, unngå dyre vaner og unødvendige innkjøp


16. March 2020 13:54

Økonomisk krisepakke fra Stortinget

Vi oppsummerer de viktigste tiltakene.

1. Permitterte får full lønn i 20 dager

2. Lavtlønnede får 80 % av ordinær lønn inntil 3 G i dagpenger ved permittering 

3. Andre med ordinær lønn i sjiktet 3 – 6 G får 62,4 %  

4. Frilansere og andre selvstendig næringsdrivende får også 80 % av gjennomsnittlig lønn de 3 siste år inntil 6 G fra og med dag 17. Dette tiltaket følger reglene for sykepenger som denne gruppen kjenner til fra før.  

5. Lønnskravet for å ha rett til dagpenger senkes fra 150.000 kroner de siste tolv månedene til 75.000 kroner(0,75 G). 

6. Disse tiltakene skal tre i kraft umiddelbart, men utbetalinger av ytelsene er avhengig av tilrettelegging av tekniske løsninger hos NAV.  

Les hele pressemeldingen her.


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00