Medlemsbetingelser Norsk Familieøkonomi

av 1. november 2006 (revidert) mai 2023

Norsk Familieøkonomi er en medlemstjeneste som tilbyr en rekke tjenester og fordeler til medlemmene. Som en del av vår tjeneste tilbyr vi våre medlemmer adgang til å be om tilbud på varer og tjenester fra Norsk Familieøkonomis samarbeidspartnere til gunstige vilkår og gir våre medlemmer adgang til å tre inn i tilknyttede avtaler med gunstige vilkår. 

Medlemskap er delt inn i to typer; Medlem+ og Medlem. 

1.1. Alle personer over 18 år kan tegne medlemskap i Norsk Familieøkonomi.

1.2 Medlemskapet er gyldig når medlemsbetingelser er akseptert som person eller via kunder hos samarbeidspartner. Medlemskapet faktureres etter aksepterte innmeldingsbetingelser.

1.3. Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. Medlemsperioden er 12 måneder. Medlemskapet fornyes automatisk for nye 12 måneder inntil det sies opp jfr. punkt 5.1

1.4. Medlemskapet gjelder også for registrerte ektefeller, samboere og hjemmeboende barn under 21 år.

1.5. Ved tegning av medlemskap, må gyldig e-postadresse registreres.

Norsk Familieøkonomi vil løpende sende medlemmet informasjon om inkluderte medlemsfordeler og tilbud ved nye og endringer i tilknyttede avtaler. Informasjonen kan bli sendt per post, e-post og telefon. Norsk Familieøkonomi vil også ta kontakt med medlemmet på telefon. Reservasjon styres av medlemmet selv på Min Side på www.norskfamilie.no om hvilke varslinger som ønskes å motta på e-post eller telefon.

1.6. Endringer i medlemsforholdet skal alltid meldes til Norsk Familieøkonomi, endringer som familiemedlemmer, navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse etc. skal registreres via Min Side

1.7. Medlemskapet faktureres i samsvar med Norsk Familieøkonomis til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemsprisen publiseres på www.norskfamilie.no.

1.8. Medlemmet eller samarbeidspartner er ansvarlig for betaling av medlemskontingent og eventuelle tilleggsvederlag i henhold til Tilknyttede avtaler (se kapittel 3) som er inngått, om ikke annet er skriftlig avtalt. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrente i henhold til den til enhver tid gjeldende rentesats etter gjeldende forsinkelsesrentelov. Norsk Familieøkonomi kan i tillegg kreve gebyr for utsendelse av betalingsvarsel samt kreve dekket eventuelle utgifter til inkasso dersom fakturaen ikke er betalt ved forfallsdato. Dersom medlemmet mener at en faktura inneholder feil, må Norsk Familieøkonomi varsles om dette snarest mulig og senest innen forfallsdato for fakturaen. Dersom reklamasjonen gjelder leveranse etter en Tilknyttet avtaler gjelder punkt 3.2.

1.9. Medlemsbetingelsene kan endres av Norsk Familieøkonomi med ikrafttredelse 1-en- måned etter at endringen er varslet. Gjeldende medlemsbetingelser er tilgjengelig på www.norskfamilie.no.

1.10. Bestemmelsene i angrerettloven gjelder for medlemskapet. Ved å ta i bruk tjenester før utløpet av angreretten, vil Norsk Familieøkonomi kunne kreve betaling for verdien av levert tjeneste jf. angrerettloven § 26, eller å la angreretten anses frafalt av medlemmet, jfr. Angrerettloven § 19og § 22, c). Med tjenester menes bruk av tilknyttede avtaler, rådgivning og tjenester via telefon, e-post eller på innlogget nettsted www.norskfamilie.no.

2. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1. Norsk Familieøkonomi registrerer og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslov med relevante forskrifter. Vi viser til Norsk Familieøkonomis personvernerklæring, som beskriver hvilke personopplysninger og informasjonskapsler vi behandler, og hvorfor vi behandler disse.

3. MEDLEMSFORDELER/TILKNYTTEDE AVTALER

3.1. Medlemsfordeler, ut over de fordelene som inngår direkte i medlemskapet, leveres av Norsk Familieøkonomi eller av underleverandører til Norsk Familieøkonomi (heretter kalt "Tilknyttede avtaler”). Ved kjøp/bruk av slike medlemsfordeler gjelder avtale mellom det enkelte medlem og underleverandører, basert på rammeavtaler fremforhandlet av Norsk Familieøkonomi.

Medlemmet velger selv hvilke typer varer og tjenester medlemmet ønsker tilbud på, fra Norsk Familieøkonomis samarbeidspartnere og underleverandører. Når medlemmet ber om ett tilbud kan Norsk Familieøkonomi eller partnere kontakte medlemmet og presentere tilbud. For forsikringstjenester er det vår samarbeidspartner som vil kontakte våre medlemmer direkte, forutsatt at medlemmet først har bedt om å motta tilbud på forsikringstjenester.

Tilknyttede avtaler kan faktureres medlemmet direkte fra underleverandør.

3.2. Medlemmet samtykker til at Norsk Familieøkonomi kan endre/si opp Tilknyttede avtaler og Inkluderte fordeler dersom dette er nødvendig for eksempel dersom Norsk Familieøkonomi bytter samarbeidspartnere eller dersom pris og vilkår hos leverandøren endrer seg og ikke lengre anses for konkurransedyktige. Norsk Familieøkonomi tilstreber i så fall å skaffe medlemmet liknende leveranse/ytelse enten selv eller ved at Norsk Familieøkonomi inngår avtaler med andre. Medlemmet kan velge å ikke inngå slike, nye tilknyttede avtaler dersom medlemmet gir beskjed om dette til Norsk Familieøkonomi innen 14 dager det enkelte tilfelle. Norsk Familieøkonomi har også rett til å si opp Tilknyttede avtaler med virkning også for medlemmene uten å erstatte disse med nye avtaler.

3.3. Dersom ikke annet er uttrykkelig fastslått i vilkår knyttet til den enkelte Tilknyttede avtale, skal reklamasjoner tas opp med den aktuelle leverandøren direkte. Norsk Familieøkonomi har ikke noe ansvar for skade og tap medlemmet måtte ha som følge av underleverandørenes mangelfulle levering eller mislighold.

4. MÅLEVERKTØY OG COOKIES

4.1. Norsk Familieøkonomi bruker måleverktøy for å gjøre det mulig for systemet å kjenne igjen faste brukere for å kunne tilpasse tjenester, beregne og rapportere brukerantall og trafikk. I tillegg skal verktøyet gjøre det lettere for brukerne å navigere på nettsidene. Verktøyene bygger segment og målgrupper for målrettet kommunikasjon samt redusere kommunikasjon som er irrelevante for enkelte målgrupper.

4.2. Norsk Familieøkonomi benytter cookies for å gjøre det lettere å bruke nettsidene og personalisere enkelte deler av innholdet. Se mer om dette under vår personvern- og cookie-policy på www.norskfamilie.no.

5. OPPSIGELSE

5.1Medlemmet har rett til å si opp medlemskapet. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse. Oppsigelse må skje via Min Side på www.norskfamile.noOppsigelsesfrist er en dag før fornyelsesdato. Med fornyelsesdato menes den dato i måneden medlemmet inngikk medlemskapet, jf. punkt 1.3Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke. 

5.2. Ved oppsigelse opphører medlemmets rett til å benytte Norsk Familieøkonomi sine medlemsfordeler, og samtlige Tilknyttede avtaler kan bli avsluttes, eller, dersom dette er avtalt i forkant, overført til ordinære betingelser hos underleverandør. Viser spesielt til punkt 3.1 og 3.2. Har medlemmet bundet seg til Tilknyttede avtaler som løper inn i fremtidige medlemsperioder, forplikter medlemmet seg til å opprettholde medlemskapet i denne perioden.

5.3. Ved vesentlig mislighold av medlemsbetingelsene har Norsk Familieøkonomi rett til å avslutte medlemskapet og alle Tilknyttede avtaler med øyeblikkelig virkning. Medlemmet gis en ukes skriftlig varsel om hevingen.

6. ØVRIGE BESTEMMELSER

6.1 Norsk Familieøkonomi er bare erstatningsansvarlig overfor medlemmets økonomiske tap i forbindelse med medlemskapet dersom Norsk Familieøkonomi har utvist uaktsomhet, og dette er årsak til medlemmets tap. Norsk Familieøkonomis erstatningsansvar er begrenset til innbetalinger fra medlemmet til Norsk Familieøkonomi de siste 12 måneder.

6.2 Norsk Familieøkonomi vil etter alminnelige rettsregler kunne holde medlemmet erstatningsansvarlig for bruk av medlemskap i strid med disse vilkårene.

6.3 Norsk Familieøkonomi AS har rett til å overføre medlemsavtalen til et annet selskap som skal drive Norsk Familieøkonomi.

6.7 For øvrig gjelder norsk lov.

Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
10-12 & 12.30-14-00