Medlemsbetingelser Norsk Familieøkonomi

av 1. november 2006 (revidert mars 2016)

1.1. Alle personer over 18 år kan tegne medlemskap i Norsk Familieøkonomi.

1.2. Medlemskapet er gyldig om medlemskontingent er betalt eller når annet er skriftlig avtalt.

1.3. Medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato. Medlemsperioden er 12 måneder fra den 1. i måneden etter innmeldingsdato. Medlemskapet fornyes automatisk for nye 12 måneder inntil det sies opp.

1.4. Medlemskapet gjelder også for registrerte ektefeller, samboere og hjemmeboende barn under 21 år.

1.5. Ved tegning av medlemskap, må gyldig e-postadresse registreres.

1.6. Endringer i medlemsforholdet skal alltid meldes til Norsk Familieøkonomi, inklusive registrerte familiemedlemmer, navneendring, adresse, telefonnummer, e-postadresse etc.

1.7. Medlemskapet faktureres medlemmet i samsvar med Norsk Familieøkonomis til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemsprisen publiseres på www.norskfamilie.no og i medlemsmagasinet.

1.8. Medlemmet er personlig ansvarlig for betaling av medlemskontingent og eventuelle tilleggsvederlag i henhold til Tilknyttede avtaler (se kapittel 3) som er inngått, om ikke annet er skriftlig avtalt. Ved forsinket betaling belastes morarente i henhold til den til enhver tid gjeldende rentesats etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17 des. Nr. 100. 1976. Norsk Familieøkonomi kan i tillegg kreve gebyr for utsendelse av betalingsvarsel samt kreve dekket eventuelle utgifter til inkasso dersom fakturaen ikke er betalt ved forfallsdato. Dersom medlemmet mener at en faktura inneholder feil, må dette meddeles Norsk Familieøkonomi snarest mulig og senest innen forfallsdato for fakturaen. Dersom reklamasjonen gjelder leveranse etter en Tilknyttet avtale gjelder punkt 3.3.

1.9. Medlemsbetingelsene kan endres av Norsk Familieøkonomi med ikrafttredelse 1-en- måned etter at endringen er varslet. Gjeldende medlemsbetingelser er tilgjengelig på www.norskfamilie.no.

1.10. Bestemmelsene i lov om angrerett gjelder for medlemskapet. Ved å ta i bruk tjenester før utløpet av angreretten, vil Norsk Familieøkonomi kunne kreve betaling for verdien av levert tjeneste eller å la angreretten anses frafalt av medlemmet, jfr angrerettloven §§ 19, 22 og 26. Med tjenester menes bruk av tilknyttede avtaler, rådgivning og tjenester via telefon, e-post eller på innlogget nettsted www.norskfamilie.no.

2. PERSONOPPLYSNINGER

2.1. Norsk Familieøkonomi registrerer og behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 med forskrifter.

Norsk Familieøkonomi kan utveksle opplysninger med leverandører av medlemsfordeler, herunder motta opplysninger fra leverandørene. Norsk Familieøkonomi kan markedsføre varer og/eller tjenester som kan være av interesse for medlemmene. Dette gjelder tilsendelser pr. elektronisk post, telefon og SMS.

Behandlingsansvarlig er Norsk Familieøkonomi AS, Hetlandsgata 9, postboks 184, 4349 Bryne i henhold til personopplysningsloven §§ 27 og 28.

3. MEDLEMSFORDELER/TILKNYTTEDE AVTALER

3.1. Det inngår i medlemskapet en ID -misbruk forsikring («Web clean-up») fra innmeldingsdato. Ved gyldig oppsigelse av medlemskapet vil denne forsikringen utgå fra 1. i måneden etter mottatt oppsigelse.

3.2. Medlemsfordeler, ut over de fordelene som inngår direkte i medlemskapet, leveres av Norsk Familieøkonomi eller av underleverandører til Norsk Familieøkonomi (heretter kalt "Tilknyttede avtaler”). Ved kjøp/bruk av slike medlemsfordeler gjelder avtale mellom det enkelte medlem og underleverandører, basert på rammeavtaler fremforhandlet av Norsk Familieøkonomi.

Tilknyttede avtaler kan faktureres medlemmet direkte fra underleverandør.

3.3. Medlemmet samtykker til at Norsk Familieøkonomi kan si opp Tilknyttede avtaler dersom dette er nødvendig. Norsk Familieøkonomi tilstreber i så fall å skaffe medlemmet liknende leveranse/ytelse enten selv eller ved at Norsk Familieøkonomi inngår avtaler med andre. Medlemmet kan velge å ikke inngå nye tilknyttede avtaler dersom medlemmet gir beskjed om dette innen nærmere angitt frist i det enkelte tilfelle. Norsk Familieøkonomi har også rett til å si opp Tilknyttede avtaler med virkning også for medlemmene uten å erstatte disse med nye avtaler.

3.4. Dersom ikke annet er uttrykkelig fastslått i vilkår knyttet til den enkelte Tilknyttede avtale, skal reklamasjoner tas opp med den aktuelle leverandøren direkte. Norsk Familieøkonomi har ikke noe ansvar for skade og tap medlemmet måtte ha som følge av underleverandørenes mangelfulle levering eller mislighold.

4. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

4.1. Norsk Familieøkonomi bruker måleverktøy for å gjøre det mulig for systemet å kjenne igjen faste brukere for å kunne tilpasse tjenester, beregne og rapportere brukerantall og trafikk. I tillegg skal verktøyet gjøre det lettere for brukerne å navigere på nettsidene. Verktøyene bygger segment og målgrupper for målrettet kommunikasjon samt redusere kommunikasjon som er irrelevante for enkelte målgrupper.

4.2. Norsk Familieøkonomi benytter cookies for å gjøre det lettere å bruke nettsidene og personalisere enkelte deler av innholdet.

5. OPPSIGELSE

5.1. Dersom medlemskapet sies opp vil Norsk Familieøkonomi oppbevare opplysningene om medlemmet. Disse opplysningene brukes til behandling som er nødvendig i tilknytning til det oppsagte medlemskapet. Opplysninger om medlemmet vil bli slettet når de ikke lenger anses som nødvendig.

5.2. Oppsigelse må skje skriftlig og før oppsigelsen anses gyldig må medlemmet dokumentere at benyttede medlemsfordeler/-avtaler er avsluttet. Oppsigelsesfrist er en dag før hovedforfall. Med hovedforfall menes den 1. i måneden etter at medlemmet inngikk medlemskapet, viser til medlemsperioden punkt 1.3. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.

5.3. Ved oppsigelse opphører medlemmets rett til å benytte Norsk Familieøkonomi sine medlemsfordeler, og samtlige Tilknyttede avtaler vil bli sagt opp eller overført til ordinære betingelser hos underleverandør. Viser spesielt til punkt 3.1. Har medlemmet bundet seg til Tilknyttede avtaler som løper inn i fremtidige medlemsperioder, forplikter medlemmet seg til å opprettholde medlemskapet i denne perioden.

5.4. Ved vesentlig mislighold av medlemsbetingelsene har Norsk Familieøkonomi rett til å avslutte medlemskapet og alle Tilknyttede avtaler med øyeblikkelig virkning. Medlemmet gis en ukes skriftlig varsel om hevingen.

For øvrig gjelder bestemmelsene i norsk lov.