Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

10. June 2020 09:47

NÅ! Søknad om lønnskompensasjon klar

Ordningen for lønnskompensasjon de 18 første dagene i en permitteringsperiode er nå klar. For at du skal få kompensasjonen du har krav på må arbeidsgiver legge inn informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag i søknaden på NAV.no. I tillegg må arbeidsgiver har rapportert inn opplysninger om permitteringer og arbeidsforhold i a-meldingen. Så snart denne informasjonen er sendt inn vil søknadene behandles automatisk og arbeidstaker få utbetalt kompensasjonen etter 2-3 virkedager skriver NAV i sin melding. 


20. May 2020 09:11

Lønnskompensasjon fra NAV endret

Du trenger ikke søke selv

«Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. NAV skal få informasjon fra arbeidsgiver om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de skal ha.» skriver NAV i en pressemelding. Lønnskompensasjonen skal dekke for 18 av 20 første dagene da den permitterte har rett på full lønn. De to første dagene dekkes av arbeidsgiver. 


12. May 2020 09:42

Lønnskompensasjon fra NAV forsinket

Løsningen for å søke om lønnskompensasjon fra NAV er forsinket. Søknaden skulle være klar i disse dager, men NAV opplyser nå at det vil ta noe lenger tid enn først antatt. Lønnskompensasjonen gjelder for dem som ble permittert 20. mars 2020 eller senere og skal dekke de 18 første dagene etter arbeidsgiverperioden på 2 dager. Også deltidsansatte og studenter omfattes av ordningen, som er uavhengig av retten til dagpenger.


12. May 2020 09:39

Permitteringsordning utvidet til oktober

For å hindre oppsigelser utvides nå perioden hvor arbeidstakere kan være permittert til ut oktober. I utgangspunktet er allerede permitteringsperioden for dem som har vært permittert i 26 uker før koronaen traff landet utivdet til juni. Det betyr at arbeidstakere som allerede var på slutten av permitteringsperioden kan fortsette å motta dagpenger til oktober. 


27. April 2020 08:57

Søk på nytt om forskudd på dagpenger

Med rekordmange registrerte arbeidssøkere og mottatte søknader om dagpenger opplever mange at behandlingstiden hos NAV er tregere enn normalt. 30. mars åpnet derfor NAV for at man kunne søke om forskudd på dagpenger for april måned. Nå kan man på nytt søke om forskudd for mai dersom søknaden om dagpenger enda ikke er blitt behandlet. NAV påpeker at man kan tidligst søke om forskudd en måned etter at forrige søknad ble sendt. Ordningen om forskuttering av dagpenger er midlertidig, og arbeidsledige og permitterte må søke om dette hver måned dersom de har behov for dette før den ordinære dagpengesøknaden er ferdigbehandlet.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende omfavnes ikke av ordningen og må vente til mai for å søke om lønnskompensasjon gjennom den nye løsningen NAV nå jobber med å få på plass. 

Les hele pressemeldingen på nav.no


22. April 2020 11:39

Kombiner studier med dagpenger

«Fra april til september skal alle som tar studiepoeng og ikke får støtte fra Lånekassen, kunne motta dagpenger», skriver E24 onsdag 22. april.

Etter NAVs regelverk anses ikke studenter som reelle arbeidssøkere ettersom studiene er deres hovedaktivitet og man kan derfor ikke motta dagpenger. Denne hovedregelen er uavhengig av om studenten mottar støtte fra Lånekassen eller ei. Dette blir det nå en midlertidig endring på slik at permitterte og arbeidsledige som ikke mottar støtte fra Lånekassen nå kan kombinere opplæring og kurs som gir studiepoeng med dagpenger fra 20. april til 1. september. Denne ordningen vil også bidra til at de som allerede kombinerer jobb og utdanning, og som nå har blitt permittert eller oppsagt, kan fortsette utdanningen. 

Les pressemeldingen fra regjeringen her.


15. April 2020 13:05

Lønnskompensasjon for permitterte

Studenter og deltidsansatte blir også kompensert

 Som en del av den første økonomiske krisepakken ble permitterte arbeidstakere lovet full lønn de 20 første dagene i permitteringsperioden, hvor 2 dager betales av arbeidsgiver og de resterende 18 dekkes av NAV. Nå er detaljene for ordningen klare og oppsummeres slik:

  • Lønnskompensasjon gjelder for alle ble permittert 20. mars 2020 eller senere.
  • Gjelder også deltidsansatte og studenter og er uavhengig av om man har rett på dagpenger.
  • Den permitterte må søke via NAV for å få denne stønaden. Den tekniske løsningen vil være på plass i månedsskiftet april/mai.
  • Kompensasjonen tilsvarer ca. 83 % av en gjennomsnittlig månedslønn, og inntekten for de 3 siste månedene legges til grunn når ytelsen beregnes.
  • Den permitterte kan først søke etter det har gått 18 dager fra utløpet av arbeidsgiverperioden, altså tidligst 20 dager etter man ble permittert.

Les pressemeldingen fra regjeringen her, og pressemelding fra NAV her


14. April 2020 11:26

Ny midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Ordningen, som følger opp vedtak i Stortinget, omfatter selvstendig næringsdrivende og frilansere med inntekt over 0,75G, i aldersgruppen 18-67 år, som har mistet hele eller deler av inntekten som følge av koronapandemien, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal gjennom ordningen få dekket 80 % av inntekt under 6 G, tilsvarende maksimalt 40 000 kroner per måned før skatt. Dersom søker opprettholder noe av sin næringsvirksomhet i søknadsperioden vil 80 % av denne inntekten trekkes fra ytelsen. NAV skal administrere ordningen og det jobbes nå med å tilrettelegge en teknisk løsning for søknad og utbetaling. Denne forventes å være på plass i mai. Ytelse gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, men ikke tidligere enn 30. mars 2020.


03. April 2020 11:04

Egenmelding for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Her søker du om sykepenger

Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få nå sykepenger fra dag 4. til og med dag 16. ved bekreftet korona-smitte, mistanke om smitte inkludert luftveisinfeksjoner eller dersom man er pålagt karantene og ikke kan jobbe hjemmefra eller må jobbe redusert. Det er ikke behov for sykemelding, og du fyller enkelt ut egenmelding på nav.no. Du skal ikke fylle ut egenmelding dersom du allerede har sykemelding. Egenmelding kan ikke benyttes dersom du er selvstendig næringsdrivende i en virksomhet som er stengt, er hjemme med barn fordi skole og barnehage er stengt eller dersom du holder deg hjemme uten å være pålagt karantene av myndighetene. Søknad om sykepenger i egenmeldingsperioden sendes først etter perioden med egenmelding er over. NAV varsler deg når søknaden kan fylles ut og sendes.


01. April 2020 09:57

Slik får du forskudd på dagpenger

Egen søknad på nav.no

På grunn av et høyt antall søkere og derav noe lenger behandlingstid, har NAV nå etablert en egen løsning hvor de som har behov for forskuttering av dagpenger kan søke om dette digitalt. Denne gjelder derimot kun for arbeidsledige og permitterte. Selvstendig næringsdrivende og frilansere får en helt egen løsning som fremdeles er under arbeid. 

Du kan søke om forskuttering dersom du har søkt om dagpenger og oppfyller de grunnleggende kravene for rett til dagpenger. Ved å søke innen fredag 3. april vil pengene være på konto innen 8. april. Utbetaling gjelder for en måned og vil være noe lavere enn det NAV tror du har rett på fordi de holder igjen 25 % med hensyn til forskuddstrekk for skatt som beregnes først nå den ordinære dagpengesøknaden er behandlet. Les mer om forskuttering på nav.no og gå til søknaden her


27. March 2020 14:44

Dagpengeperioden forlenges

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å nå grensen for hvor lenge de kan motta dagpenger trenger ikke å bekymre seg. Regjeringen utvider perioden til ut juni 2020. 

«Vi har en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. De som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger møter nå høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Derfor utvider vi dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte slik at de sikres inntekt ut juni», sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding


23. March 2020 09:05

Oppdatert: Økonomisk krisepakke

Et samlet Storting har vedtatt følgende midlertidige endringer

1. Permitterte får full lønn inntil 6G i 20 dager - to første dekket av arbeidsgiver og følgende 18 dekkes av det offentlige. Endringene trer i kraft 20. mars og arbeidstakere vil få etterbetalt det de har krav på så snart de tekniske løsningene er på plass og søknaden behandles av NAV. 

2. Dagpengegrunnlaget oppjusteres til 80 % av ordinær lønn inntil 3G og deretter 62,4 % mellom 3 - 6G. Ikrafttredelse 20. mars 

4. Frilansere og andre selvstendig næringsdrivende får også 80 % av gjennomsnittlig lønn de 3 siste år inntil G fra og med dag 17.  

5. Lønnskravet for å ha rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25G siste 36 måneder. Ikrafttredelse 20. mars.

6. Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse 20. mars.

7. Den ordinære ventetiden på tre dager før dagpenger utbetales oppheves for permitterte og arbeidstakere slipper dermed å gå tre dager uten inntekt.

Les hele pressemeldingen her.


19. March 2020 13:54

Oppdatering: Permitterte studenter

Stortinget diskuterer nå en løsning

Mange studenter har de siste dagene uttrykt bekymring i forbindelse med at de i utgangspunktet ikke har rett på dagpenger fra NAV. Det skal derfor nå diskuteres en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som mister inntekt som følge av korona-pandemien. Vi forventer nærmere detaljer om dette på den planlagte pressekonferansen fredag 20.03.


18. March 2020 10:10

Oppdatering fra NAV: Dagpenger ved permittering

Du kan få avslag før de nye ordningene trer i kraft.

Sist oppdatert 17.03.2020 16:40

«16. mars ble det foreslått flere regelendringer som følge av virkningene av koronaviruset. Disse er ikke endelig vedtatt. Vi oppdaterer informasjonen så snart regelendringene er nærmere avklart.

Endringene som kommer kan gi deg rett til dagpenger, selv om du ikke oppfyller vilkårene slik de er i dag.

Du bør registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger dersom du er permittert eller oppsagt fra jobben din selv om du er usikker på om du har rett til dagpenger. Per i dag må vi behandle søknader etter det gamle regelverket. Får du avslag på grunn av dagens regelverk kan du søke på nytt senere.»

Les mer og søk om dagpenger på nav.no


18. March 2020 08:49

Akutt sosialhjelp for frilansere og selvstendig næringsdrivende

Regjeringen diskuterer kriseløsning

Løsningen baserer seg på å gi akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving. Det vil si at det ikke vil stilles de samme kravene til at mottaker på ha brukt opp egne oppsparte midler før en kan motta sosialhjelp fra kommunen. Denne ordningen skal fungere som en midlertidig inntektssikring frem til NAV har fått etablert de tekniske løsningene som må på plass for at den samme gruppen skal få ytelser etter nye regler som ble lagt frem tidligere i uken: Frilansere og andre selvstendig næringsdrivende får 80 % av gjennomsnittlig lønn de 3 siste år inntil G fra og med dag 17.


17. March 2020 08:28

Lånekassen og permitterte studenter

Den gode nyheten er at alle studenter vil fortsette å motta lån og stipend på vanlig måte, selv om skolene er stengt. Elever ved folkehøgskoler vil også få beholde støtten for våren 2020 selv om de må reise hjem. 

Den dårlige nyheten er at studenter med deltidsjobb i utgangspunktet ikke har rett på utvidet støtte eller dagpenger dersom de blir permittert. Ifølge NAV regnes studenter ikke som reelle arbeidssøkere fordi studiene er deres hovedaktivitet, og derfor oppfyller de ikke kravene for å motta dagpenger. En undersøkelse viser at 80 % av alle bedriftene som ble spurt vurderer permitteringer og lavtlønnede studenter kan da bli blant dem som er hardest rammet. 


16. March 2020 14:49

Blir du permittert?

Dette burde du gjøre

1. Sett deg inn i reglene hos NAV og registrer deg som arbeidssøker så fort du får permitteringsvarsel

2. Få oversikt over utgiftene dine og sett opp budsjett

3. Spar der du kan, unngå dyre vaner og unødvendige innkjøp


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00