Korona-virus - Spørsmål og svar om din økonomi

Kontinuerlig og fortløpende oppdateringer om hvordan dagens situasjon og myndighetenes tiltak påvirker din økonomi.

20. May 2020 09:11

Lønnskompensasjon fra NAV endret

Du trenger ikke søke selv

«Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke trenger å søke. NAV skal få informasjon fra arbeidsgiver om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de skal ha.» skriver NAV i en pressemelding. Lønnskompensasjonen skal dekke for 18 av 20 første dagene da den permitterte har rett på full lønn. De to første dagene dekkes av arbeidsgiver. 


12. May 2020 09:46

Studenter vil snart få tilleggslån

Lånekassen vil om få dager starte utsendelse av tilbud om tilleggslån til studenter per e-post. Dette vil skje i puljer fra og med 12. mai og studentene mottar en e-post når søknaden er klar. For å få innvilget lånet må studenten fylle inn en egenerklæring som bekreftet fall i inntekt mellom 1. mars og 15. juni på grunn av korona-situasjonen. Lånekassen krever ikke at inntektsfallet dokumenteres i søknaden, men opplyser om at studenten må kunne legge frem dokumentasjon ved behov. Lånet tilsvarer 26 000 kroner hvor 8 000 av disse senere vil bli omgjort til stipend. Fristen for å søke er 15. juni 2020. 


16. April 2020 13:47

Ekstralån til studenter

Lånekassen skriver at søknaden om ekstralån vil være tilgjengelig i løpet av mai, og de vil oppdaterer løpende om når denne er tilgjengelig. 

Lånet innebærer en ekstra utbetaling på 26 000 kroner hvor 8 000 kroner på et senere tidspunkt vil gjøres om til stipend for studenter som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av korona-situasjonen. 


15. April 2020 13:05

Lønnskompensasjon for permitterte

Studenter og deltidsansatte blir også kompensert

 Som en del av den første økonomiske krisepakken ble permitterte arbeidstakere lovet full lønn de 20 første dagene i permitteringsperioden, hvor 2 dager betales av arbeidsgiver og de resterende 18 dekkes av NAV. Nå er detaljene for ordningen klare og oppsummeres slik:

 • Lønnskompensasjon gjelder for alle ble permittert 20. mars 2020 eller senere.
 • Gjelder også deltidsansatte og studenter og er uavhengig av om man har rett på dagpenger.
 • Den permitterte må søke via NAV for å få denne stønaden. Den tekniske løsningen vil være på plass i månedsskiftet april/mai.
 • Kompensasjonen tilsvarer ca. 83 % av en gjennomsnittlig månedslønn, og inntekten for de 3 siste månedene legges til grunn når ytelsen beregnes.
 • Den permitterte kan først søke etter det har gått 18 dager fra utløpet av arbeidsgiverperioden, altså tidligst 20 dager etter man ble permittert.

Les pressemeldingen fra regjeringen her, og pressemelding fra NAV her


14. April 2020 11:26

Ny midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Ordningen, som følger opp vedtak i Stortinget, omfatter selvstendig næringsdrivende og frilansere med inntekt over 0,75G, i aldersgruppen 18-67 år, som har mistet hele eller deler av inntekten som følge av koronapandemien, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal gjennom ordningen få dekket 80 % av inntekt under 6 G, tilsvarende maksimalt 40 000 kroner per måned før skatt. Dersom søker opprettholder noe av sin næringsvirksomhet i søknadsperioden vil 80 % av denne inntekten trekkes fra ytelsen. NAV skal administrere ordningen og det jobbes nå med å tilrettelegge en teknisk løsning for søknad og utbetaling. Denne forventes å være på plass i mai. Ytelse gis fra og med dag 17 etter dokumentert inntektsbortfall, men ikke tidligere enn 30. mars 2020.


14. April 2020 11:03

Unntak for studenter som jobber i helsesektoren

Inntektsgrensen fjernes frem til 31. august 2020

Unntaket gjelder for disse gruppene opplyses det i en pressemelding:

 • Studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler som arbeider i helse- og omsorgssektoren, uavhengig av hva de studerer.
 • Norske studenter i utlandet, både de som har kommet hjem og jobber i helse- og omsorgssektoren i Norge og de som eventuell gjør dette i landet de studerer i.
 • Politistudenter som arbeider i politiet eller melder seg til beredskapsarbeid
 • Studenter som blir beordret til beredskapsarbeid relatert til Covid-19-utbruddet gjennom Heimevernet eller sivilforsvaret.
 • Studenter med barn vil heller ikke få redusert forsørgerstipendet gjennom behovsprøving dersom ektefelle eller samboer har inntekt fra arbeid i helse- og omsorgssektoren.

I praksis vil dette gjennomføres neste år når Lånekassen behovsprøver inntekt basert på skatteoppgjøret for 2020. Studenter med inntekt som overstiger inntektsgrensen vil da få beskjed om å dokumentere at dette gjelder arbeid innen helse- og omsorgssektoren for å få deler av studiestøtten omgjort til stipend. 


03. April 2020 09:17

Kriselån til studenter vedtatt

Stortinget har nå vedtatt studentenes krisepakke og den oppsummeres slik:

 • Fristen for å for å søke om lån og stipend i Lånekassen blir utvidet til 15.april
 • I april utbetales resten av studiestøtten for semesteret samlet
 • Studenter som har mistet inntekt kan få et tilleggslån på 26 000 kroner - 30 % vil bli omgjort til stipend. 

Les hele pressemeldingen her.


31. March 2020 11:56

Økt støtte til Husbanken

Husbanken får fem milliarder kroner i økt låneramme slik at flere får tilgang til startlån den kommende tiden. Dette er viktig slik at de som er hardest rammet økonomisk også har mulighet til å ta steget inn i boligmarkedet selv under svært utfordrende forhold. Samtidig økes inntektstaket for mottakere av bostøtte frem til 31. oktober. Slik vil Stortinget sørge for at flere som nå ikke klarer å betale husleie kan få innvilget bostøtte og at de som opplever en midlertidig inntektsøkning på grunn av korona-tiltak ikke får fradrag i sin støtte.


31. March 2020 11:46

Studentenes krisepakke

Ekstralånet omgjøres til stipend

Regjeringens forslag om å gi 26 000 kroner i ekstra lån til studenter som har mistet jobb, blitt permittert eller av andre korona-relatert årsaker har mistet inntekt skapte kraftige reaksjoner i forrige uke. Nå er det blitt enighet om at en andel av dette lånet skal omgjøres til stipend. Andelen på 35 prosent tilsvarer 9 100 kroner som da blir omgjort til stipend, mens resterende blir lagt til øvrig studiegjeld. 


27. March 2020 15:26

Nye tiltak fra regjeringen

Flere forslag vedtatt

 • Forslag - Dagpenger kan betales ut på forskudd
  Regjeringen åpner for at NAV skal kunne betale ut dagpenger før søknaden er ferdig behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger ved arbeidsløshet og permittering.

 • Vedtatt - Arbeidstaker får rett til egenmelding i 16 dager selv om arbeidsgiver bare skal betale sykepenger for tre dager.
   
 • Vedtatt - Selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for korona-relatert sykefravær. 
  Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra den selvstendig næringsdrivende.

 • Vedtatt - Frilansere kan få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde dag for korona-relatert sykefravær. 
  Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten fra frilanseren.
   
 • Vedtatt- Utsatt forskuddsskatt for personlige skattytere.
  Betaling av første termin i forskuddsskatten for personlige skattytere er utsatt fra 15. mars til 1. mai 2020. Også andre termin i forskuddsskatten utsettes for personlige skattytere, fra 15. mai til 15. juli.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen her.


27. March 2020 14:44

Dagpengeperioden forlenges

Arbeidsledige og permitterte som er i ferd med å nå grensen for hvor lenge de kan motta dagpenger trenger ikke å bekymre seg. Regjeringen utvider perioden til ut juni 2020. 

«Vi har en helt ekstraordinær situasjon på arbeidsmarkedet. De som allerede er i ferd med å gå ut maksperioden på dagpenger møter nå høy ledighet og tøff konkurranse om jobbene. Derfor utvider vi dagpengeperioden midlertidig for både arbeidsledige og permitterte slik at de sikres inntekt ut juni», sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding


27. March 2020 09:04

Regjeringen foreslår «kontantstøtteordning»

Skal hjelpe bedrifter med betydelig inntektstap

Klokken 8 presenterte regjeringen sitt forslag for hvordan bedrifter som nå opplever inntektsbortfall skal få hjelp til å dekke faste kostnadene. Løsningen skal behandles videre i løpet av neste uke, men allerede nå ble hovedtrekkene presentert: 

 • Staten skal dekke en andel av bedriftens faste utgifter. 
 • Bedrifter som rammes av yrkesforbud skal få en høyere kompensasjon. 
 • Etter planen skal bedrifter kunne søke støtte via Finans Norge og søknader skal så langt det lar seg gjøre behandles med automatikk. 
 • Pengene skal utbetales direkte til konto innen tre uker. 
 • Løsningen er midlertidig og vil i første omgang gjelde for to måneder, men dette vil vurderes fortløpende etter behov.
 • Flere detaljer vil bli presentert neste fredag 03. april. 

26. March 2020 13:07

Oppdatering: Permitterte studenter

Regjeringens forslag er klart

Forslaget innebærer at studenter vil få hele vårens stipend på konto etter påske. Dette tilsvarer utbetalingene for april, mai og juni på til sammen 27 550 kroner. I tillegg foreslår regjeringen at studenter som har blitt permitterte og mistet inntekt skal kunne søke om et tilleggslån på 26 000 kroner. Her kreves det at studentene legger ved en egenerklæring om at man har mistet muligheten for ekstrainntekt ut semesteret. Dette forslaget vil også utdypes når regjeringen legger frem neste fase av den økonomiske kriseplanen fredag 27.03.


26. March 2020 11:02

Nytt om økonomisk krisepakke

Regjeringen presenterer sitt forslag fredag 27.03

Det er forventet at neste del av den økonomiske krisepakken vil omhandle tiltak for å sikre frilansere, selvstendig næringsdrivende og bedrifter som nå har fått forlenget yrkesforbud. Blant dem er alle frisører, fysio- og manuellterapeuter, hudpleiere og optikere. Etter krisepakken presenteres på fredag skal den etter planen vedtas i Stortinget tirsdag 31.03. 


23. March 2020 09:05

Oppdatert: Økonomisk krisepakke

Et samlet Storting har vedtatt følgende midlertidige endringer

1. Permitterte får full lønn inntil 6G i 20 dager - to første dekket av arbeidsgiver og følgende 18 dekkes av det offentlige. Endringene trer i kraft 20. mars og arbeidstakere vil få etterbetalt det de har krav på så snart de tekniske løsningene er på plass og søknaden behandles av NAV. 

2. Dagpengegrunnlaget oppjusteres til 80 % av ordinær lønn inntil 3G og deretter 62,4 % mellom 3 - 6G. Ikrafttredelse 20. mars 

4. Frilansere og andre selvstendig næringsdrivende får også 80 % av gjennomsnittlig lønn de 3 siste år inntil G fra og med dag 17.  

5. Lønnskravet for å ha rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25G siste 36 måneder. Ikrafttredelse 20. mars.

6. Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse 20. mars.

7. Den ordinære ventetiden på tre dager før dagpenger utbetales oppheves for permitterte og arbeidstakere slipper dermed å gå tre dager uten inntekt.

Les hele pressemeldingen her.


Norsk Familieøkonomi

Norsk Familieøkonomi AS
Postboks 184, 4349 Bryne
Hetlandsgata 9, 4344 Bryne

Åpningstid sentralbord:
09:00 - 15:00