Juss

Når har boligkjøper et krav
overfor selger?

Kjøp av bolig er for de fleste privatpersoner en stor investering. Dersom man oppdager feil ved boligen i etterkant av kjøpet, er det også noe som kan bli kostbart å utbedre.

En feil ved boligen kan dreie seg om at det oppstår en lekkasje fra badet, at det oppdages setningsskader og skjevheter i boligen, eller at boligen ikke svarer til opplysninger som har blitt gitt i salgsprospektet forut for kjøp.

Spørsmålet blir da i hvilke tilfeller selgeren av eiendommen kan holdes ansvarlig for forhold som oppdages etter at kjøpet er gjennomført.

Tre forhold

Det er tre forhold som kan gi et grunnlag for selgers ansvar når en bolig, slik den som regel gjør, selges «som den er». Dette innebærer at det kun vil foreligge en mangel dersom:

• Det er gitt en mangelfull opplysning om boligen i forbindelse med salget.

• Det er gitt en uriktig opplysning om boligen i forbindelse med salget.

• Det foreligger et vesentlig avvik fra det man hadde grunn til å forvente.

Det kan for eksempel ha blitt gitt mangelfulle opplysninger om selgers kjennskap til byggeplaner på naboeiendommen, om pålegg om å utbedre et el-anlegg som ikke er forskriftsmessig, eller om kjennskap til underliggende råteskader.

Et eksempel på en uriktig opplysning kan være at man har fått opplyst at det er faglærte som har utført arbeidet med å renovere badet, men så viser det seg at dette har blitt utført av ufaglærte. Eller at man får oppgitt at eiendommen har offentlig avløp og så viser den seg å ha septiktank.

Hva som regnes som et vesentlig avvik er et komplisert spørsmål som blant annet må avgjøres ved å vurdere utbedringskostnadenes størrelse sammenholdt med kjøpesummen. I tillegg må vesentlighetsgraden ved avviket vurderes i lys av de opplysningene som ble gitt i forbindelse med salget.

Hold deg til fristene

Ettersom det er frister som løper, er det viktig å komme i kontakt med advokat så tidlig som mulig dersom man lurer på om det kan være grunnlag for reklamasjon. Det vil løpe en frist på 2-3 måneder for å fremsette en reklamasjon fra det tidspunktet man oppdager eller burde ha oppdaget forholdet. Det løper også en absolutt frist for å fremsette reklamasjoner frem til fem år etter at man overtok eiendommen. Dersom man overskrider disse fristene, risikerer man at et eventuelt krav bortfaller, og man kan i verste fall gå glipp av penger man hadde rett på.

Norsk Familieøkonomi