Tester og undersøkelser

Hvilken barneforsikring er best?

I årets barneforsikringstest viser forsikringsselskapene til oppdaterte vilkår, og utbedringer knyttet til tilleggstjenester og dekninger. Det er svært positivt for foreldre som ønsker å gi seg selv og barnet ekstra trygghet nå og i fremtiden.

Noen selskaper prioriterer å sikre foreldre gjennom utbetalinger som kan hjelpe til med å håndtere endringer i hverdagen, mens andre prioriterer utbetalinger til barnet. Det er derfor svært viktig at foreldre setter seg godt inn i hva forsikringen dekker, og vurderer hva som er viktig for dem.

Når vi vurderer barneforsikring legger vi til grunn at selskapene bør tilby forsikringsprodukter som først og fremst sørger for at barnets fremtid er sikret. Barnets evne til å være økonomisk selvstendig, til tross for sykdom eller skade vektlegges derfor tungt i vår test. Hvordan de ulike selskapene prioriterer varierer mye, noe som kan gjøre det vanskelig å sammenligne dem. I vår vurdering legger vi derfor frem eksempler på hvordan de ulike dekningene kan komme til utbetaling, og vurderer hvert selskap for seg til slutt.

For å gå direkte til terningkastene, klikk her

Hva gir barneforsikringen meg?

I Norge i dag har vi gode offentlige ordninger som skal bidra til å dekke utgifter knyttet til økt omsorgs- og pleiebehov og ekstrautgifter knyttet til kosthold, transport og lignende. Barneforsikring gir foreldre muligheten til å supplere med økt trygghet, og gir rett til en rekke ulike erstatninger som kommer til utbetaling dersom uventede alvorlige sykdommer eller ulykker rammer.

Utvalgte sykdommer

En av de viktigste erstatningene som er inkludert i alle barneforsikringene i vår test er «utvalgte sykdommer». Dette er sykdommer som selskapene ikke reserverer seg mot, og som gir rett til en engangsutbetaling. Alle selskapene i testen har et bredt utvalg sykdommer inkludert i sin dekning. Helt i toppen finner vi Gjensidige med 16, og If med 14 i tillegg til en lovnad om utbetaling for alle andre alvorlige sykdommer eller skader som vil medføre medisinsk invaliditet over 50 prosent.

Forsikringssummen for utvalgte sykdommer vil komme til utbetaling på bakgrunn av at barnet diagnostiseres, og er ment som et bidrag i den første tiden etter diagnose. Erstatningen kan blant annet bidra til å dekke reiseomkostninger til og fra behandling, og kostnader knyttet til alternativ behandling eller medisin.

Forsikringssummen varierer fra rett i underkant av 300 000 kroner, og til Storebrand med høyest utbetaling på 396 500 kroner. SpareBank 1 kan også skilte med høy utbetaling på 4 G (387 352 kroner) som også reguleres i tråd med folketrygdens grunnbeløp, og sikrer at utbetalingssummen til enhver tid reflekterer dagens økonomiske situasjon slik at mottakers kjøpekraft opprettholdes. Dersom man velger en barneforsikring uten regulering av forsikringssummene, vil pengene ha mindre verdi i fremtiden enn ved tegning av forsikringen.

Foreldre tegner barneforsikring med en dekning på utvalgte sykdommer tilsvarende 300 000 kroner. Barnet blir diagnostisert med kreft når det er 16 år, og har rett på utbetaling. Forsikringssummen er ikke G-regulert, og tilsvarer fremdeles 300 000 kroner.
Folketrygdens grunnbeløpet har de siste 16 årene (2002-2018) økt med over 78 prosent. Dersom forsikringssummen i eksempelet var basert på grunnbeløpet, ville erstatning beregnes på grunnlag av den gjeldende G da diagnosen ble stilt. En 78 prosent økning av grunnbeløp fra tegning til da diagnosen ble stilt, ville resultert i en utbetaling på i overkant av 500 000 kroner.

Utvidet hjelpestønad og dagpenger

Dersom barnet får behov for langvarig pleie på grunn av sykdom eller ulykke, kan det innvilges hjelpestønad fra NAV. Hjelpestønaden skal bidra til å dekke utgifter knyttet til pleie og tilsyn, dersom hjelpebehovet varer i minst 2-3 år. Hjelpestønad graderes i 4 satser etter barnets pleiebehov. I 2019 tilsvarer sats 4 en månedlig utbetaling på 7 374 kroner.

Flere av selskapene i vår test tilbyr også dekning for utvidet hjelpestønad, som gis som et tillegg når hjelpestønad innvilges fra NAV. Det er verdt å være oppmerksom på at forsikringsselskapene graderer utbetaling basert på hvilken sats som innvilges. Selv en høy forsikringssum kan derfor gi betydelig lavere utbetaling. Positivt er det dog at samtlige selskaper som tilbyr utvidet hjelpestønad utbetaler graderte summer fra og med sats 1 i 2019.

Barnet blir utsatt for en ulykke som medfører økt behov for tilsyn, opplæring eller trening. Barnet får innvilget hjelpestønad sats 1 fra NAV. Utbetalingen tilsvarer 1 229 kr per måned. Er barnet dekket av en forsikring vil det også utbetales utvidet hjelpestønad som utbetaler en prosentandel av forsikringssum basert på satsen som innvilges. Prosentandel for sats 1 er ca. 10 prosent, men kan variere fra selskap til selskap. Dersom forsikringssum for utvidet hjelpestønad er 2 G (193 766 kroner) per år, tilsvarer 10 prosent en utbetaling på 19 376 kroner per år som utbetales til foreldre i maks 5 år.

Blir barnet innlagt på sykehus grunnet sykdom eller ulykke utbetaler også samtlige forsikringsselskap dagpenger. Sum og varighet på denne utbetalingen varierer fra 1000 kroner per dag gjennom Gjensidiges barneforsikring og 400 kroner per dag for Danica, Codan og DNB. Med unntak av Storebrand og DNB, utbetales dagpenger fra første dag. If Skadeforsikring og Tryg skiller seg positivt ut på dette punktet. Tryg utbetaler dagpenger dersom det er medisinsk nødvendig at barnet må ha tilsyn av en forelder i minst 9 sammenhengene dager, utenom sykehusopphold. If Skadeforsikring er den eneste som gir dagpenger fra første dag ved til sammen 10 dager innlagt der dagene behøver ikke å være sammenhengende. If utbetaler også dagpenger dersom barnet må være hjemme fra skole/barnehage i minst 45 dager sammenhengende, uten øvrig krav om innleggelse på sykehus i samme periode.

Medisinsk invaliditet

Ifølge Finans Norge utgjør medisinsk invaliditet størst andel av utbetalinger knyttet til barneforsikring. Statistikken skiller dog ikke mellom medisinsk invaliditet ved sykdom eller ulykke. Medisinsk invaliditet fastsettes av lege eller spesialist i henhold til Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell, og er uavhengig av uføregrad.

Verken Gjensidige, SpareBank 1 eller Storebrand har valgt å inkludere dekning for medisinsk invaliditet ved sykdom i sine barneforsikringer. Dette medfører at dersom invaliditet skyldes sykdom gir det ikke rett på erstatning. Selskapene har inkludert andre dekninger som noenlunde kan dekke opp for manglende invaliditetsdekning. Gjensidige har testens høyeste makssats for utvidet hjelpestønad, tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig i tillegg til testen høyeste antall utvalgte sykdommer. SpareBank 1 har testens nest høyeste forsikringssum for utvalgte sykdommer og utvidet hjelpestønad. Storebrand er testens billigste alternativ, og har samtidig høyest forsikringssum for utvalgte sykdommer og medisinsk invaliditet ved ulykke, i tillegg til nest høyest uførekapital. Ettersom medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av livskvalitet og ikke uføregrad, mener vi at den beste barneforsikringen bør inkludere dekning for invaliditet som følge av både sykdom og ulykke.

Et barn mister halve synsfelt på begge øyne som følge av en svulst, og får diagnosen bitemporal hemianopsi. I henhold til Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell fastsettes 30 prosent medisinsk invaliditet. Dersom barnets forsikring dekker medisinsk invaliditet ved sykdom vil diagnosen gi krav på en erstatning lik 30 prosent av forsikringssummen. Er forsikringssum for medisinsk invaliditet ved sykdom 25 G tilsvarer det en utbetaling av i overkant av 720 000 kroner. Dekker barnets forsikring ikke medisinsk invaliditet ved sykdom gir ikke diagnosen rett til denne typen erstatning. Inkluderes diagnosen under utvalgte sykdommer vil barneforsikringen likevel komme til utbetaling, da med forsikringssummen for utvalgte sykdommer.

Uførepensjon

Dersom et barn blir ufør i ung alder på grunn av sykdom eller skade, mister barnet evnen til inntektsgivende arbeid i fremtiden. Fra det offentlige vil barnet få innvilget uføretrygd, som henholdsvis er 2,91 eller 2,66 ganger folketrygdens grunnbeløp avhengig av om den unge er enslig eller lever sammen med ektefelle eller samboer. Dette tilsvarer omtrent det som en minstepensjonist tjener i dag. Samtlige forsikringsselskap i vår test inkluderer uførepensjon i sine barneforsikringer, men det er store forskjeller knyttet til både sum, gradering og indeksregulering. Gradert uførepensjon betyr at utbetalingen avhenger av uføregrad, og vil ikke komme til full utbetaling med mindre barnet blir 100 prosent ufør. Indeksregulering av uførepensjonen er viktig, da det er knyttet til langvarig opprettholdelse av kjøpekraft.

Barnet blir i ung alder 50 prosent ufør og bor for seg selv ved fylte 20 år. Som enslig ufør har barnet rett på minst 280 000 kroner ifølge NAVs minstesats for unge uføre. Dersom barnets forsikring inkluderer en ugradert uførepensjon på 1 G vil 50 prosent uføregrad gi rett på en årlig utbetaling på 96 883 kroner. Indeksreguleres barnets uførepensjon betyr det også at utbetaling vil øke i takt med konsumprisindeks, og barnet er sikret tilnærmet lik kjøpekraft i årene som kommer. Dersom uførepensjonen er gradert vil kun 50 prosent av forsikringssum utbetales, som tilsvarer ca. 48 000 kroner per år.

Uførekapital

Uførekapital er et annet viktig punkt i vår vurdering av barneforsikring. Uførekapital er en engangsutbetaling som utbetales når barnet har vært minst 50 prosent arbeidsufør i to år sammenhengende, og uføregraden anses som varig. Vurderingen av uføregradens varighet kan være en tidkrevende prosess, og det kan derfor potensielt ta lang tid før erstatningen utbetales. Barn som blir uføre vil i mange tilfeller ikke ha samme mulighet som friske barn til boligsparing, på grunn av begrenset inntektsgrunnlag. Uførekapitalen er derfor en god trygghet som sikrer at en har mulighet til å kjøpe bolig til tross for uføregrad. Engangsutbetalingen kan også gi barnet større spillerom til å oppfylle andre drømmer. I årets test er det If Skadeforsikring som har høyest uførekapital, i tillegg til at denne utbetales ved minst 40 prosent uføregrad. Frende og Gjensidige er de eneste selskapene i vår test som ikke utbetaler uførekapital, men Frende stiller til gjengjeld med testens beste uførepensjon.


Klikk her for å laste ned hele testen


Super Barneforsikring

3 840,-

If Skadeforsikrings «Super Barneforsikring» er vinner av årets test. Forsikringen er helt i toppsjiktet på alle hovedpunkter, inkludert medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, uførepensjon og uførekapital. «Super Barneforsikring» skiller seg fra konkurrentene fordi den blant annet inkluderer dobbel erstatning for medisinsk invaliditet over 50 prosent både som følge av sykdom og ulykke, dekning for alle sykdommer som resulterer i over 50 prosent invaliditet og har testens høyeste uførekapital. If skal også premieres for å ha utbedret sin barneforsikring det siste året, og inkluderer nå psykiske lidelser i sin uførekapitaldekning. Det er verdt å merke seg at «Super Barneforsikring» er en av testens dyreste, men er samtidig et godt eksempel på at du får det du betaler for. Vi kaller den derfor luksusvarianten for deg som kun ønsker det beste.

Barn Total

2 592,-

Som en av testens billigste barneforsikringer gir vi Danica toppkarakter fordi den beviser at du kan få barneforsikring som inkluderer gode dekninger på de viktigste punktene, uten å måtte betale luksuspris. Danicas «Barn Total» er blant de beste på medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, og inkluderer ugradert uførepensjon og 8 G i uførekapital. I år, som i fjor, når derfor Danica toppen og roses for å være et rimelig alternativ som gir familier langvarig trygghet uten å koste skjorta.


Barne-og ungdomsforsikring

3 264,-

Frendes «Barne og ungdomsforsikring» vinner frem med testens beste uførepensjon på 1 G. Uførepensjon graderes ikke og gir derfor samme høye utbetaling uavhengig av uføregrad. Frende får et ekstra pluss ettersom de også opplyser om at uførepensjon årlig er oppjustert med 3% etter påbegynt utbetaling.

Forsikringen inkluderer dekning for medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, og utbetaler uførepensjon dersom barnet blir ufør på grunn av psykiske lidelser. Toppen er ikke langt unna, men vi merker oss at Frende ikke utbetaler uførekapital, eller utvidet hjelpestønad.

Barn Ekstra med Uførepensjon

3 532,-

«Barn Ekstra» med uførepensjon fra Tryg er en god forsikring som gir erstatning ved medisinsk invaliditet ved sykdom og ulykke, uførekapital og uførepensjon. Forsikringssummen tilknyttet uførepensjon er valgfri, og man kan sådan velge å betale mer for å øke uførepensjon til 100 000 kroner. Velger man å oppgradere til 100 000 kroner i uførepensjon, gir Tryg testens høyeste utbetaling, men pensjonen graderes etter uføregrad. Forsikringen får terningkast 5 fordi den har en høyere prislapp enn alternativene med høyere forsikringssummer, og inkluderer kun dekning for 11 utvalgte sykdommer.

Barneforsikring Pluss

2 561,-

«Barneforsikring Pluss» fra Storebrand er testens billigste alternativ. Inkludert i den lave prisen får man gode dekninger på de fleste punkter, men forsikringen mangler erstatning for medisinsk invaliditet ved sykdom. Storebrands barneforsikring hevder seg uansett i toppen ved å tilby høy forsikringssum for sine 12 utvalgte sykdommer, og testens nest høyeste uførekapital.

Barneforsikring - svært god

3 456,-

SpareBank 1s barneforsikring er som navnet tilsier, en svært god barneforsikring. SpareBank 1 får et lite trekk for en høyere prislapp enn nærmeste konkurrent i vår test; Storebrand. Derimot gir de 895 kronene i prisforskjell også utvidet hjelpestønad på rett i underkant av 1 million kroner, som ikke er inkludert i Storebrands alternativ. Dette er en erstatning som er rettet mot å hjelpe foreldre hvis uhellet inntreffer, og utbetales til foreldre.

«Barneforsikring- Svært god» gir testen nest høyeste erstatning for utvalgte sykdommer, inkluderer 7 G i uførekapital og får pluss for ugradert uførepensjon.


Barne- og ungdomsforsikring Trygg Oppvekst - Super

3 900,-

DNBs barneforsikring er testens dyreste alternativ. Prisen underbygges ved at forsikringen inkluderer alle de samme gode dekningene som i fjor. Sammenlignet med de andre selskapene i testen, viser DNB til noen av de laveste forsikringssummene for utvalgte sykdommer og uførekapital. DNB har heller ikke foretatt noen endringer siden i fjor, og inkluderer fremdeles kun dekning for 11 utvalgte sykdommer.

Barneforsikring og Valgfri Uførepensjon 0,4 G

2 928,-

Gjensidiges «Barneforsikring og Valgfri Uførepensjon 0,4 G» er et godt alternativ for foreldre som behøver økonomisk sikkerhet, dersom barnet blir sykt eller utsettes for en ulykke. Gjennom testens høyeste forsikringssum for utvidet hjelpestønad, ombygging av bolig og dagpenger får foreldre god hjelp til å takle utfordringene som sykdom og ulykke kan medføre.

Sammenlignet med øvrige tilbydere, hevder Gjensidige seg ikke i toppen når vi vurderer barnets evne til å være økonomisk selvstendig til tross for sykdom eller skade. Barneforsikringen er den eneste i vår test som verken inkluderer dekning medisinsk invaliditet ved sykdom, eller uførekapital. Uførepensjonen er blant de beste i 10 år, men reduseres kraftig deretter og graderes på bakgrunn av uføregrad. Det er verdt å bemerke at Gjensidiges uførepensjon er et valgfritt tillegg til barneforsikringen, og gir også mulighet til å oppgradere til 0,8 G mot et prispåslag.Norsk Familieøkonomi