Tester og undersøkelser

Test av barneforsikring

Vi har gjennomført vår årlige test av barneforsikringer, og kan melde om et par spennende nyheter.

Barneforsikringens formål er å gi ekstra økonomisk trygghet dersom barn blir utsatt for ulykke eller rammes av alvorlig sykdom. Vi mener først og fremst at barneforsikringen skal bidra til at barnet kan være økonomisk selvstendig i voksen alder til tross for eventuell langvarig skade eller sykdom.

I årets test har vi undersøkt 9 selskaper. Landkreditt Forsikring deltar for første gang og presenterer testens billigste barneforsikring.

For å gå direkte til terningkastene, klikk her

Uførepensjon og uførekapital

Det aller viktigste elementet i en barneforsikring er dekning ved uførhet. Uføredekningene gir ekstra økonomisk trygghet dersom barnet i forsikringstiden blir så syk eller skadet at h*n blir ute av stand til å tilegne seg arbeidsinntekt etter fylte 18 år. Den beste barneforsikringen inneholder både uførepensjon og uførekapital.

Uførepensjon er en månedlig utbetaling til barnet, dersom barnet blir erklært over 50 prosent ufør (If utbetaler ved 40 prosent uføregrad) i mer enn 12 måneder sammenhengende. Forsikringssummene oppgis per år.

Uførekapital er en engangsutbetaling til barn som har vært arbeidsufør i to år sammenhengende, og uføregraden anses som varig. Det stilles strenge krav til å få innvilget rettighet som ung ufør. NAVs definisjon viser til at barnet må ha vært under 26 år da h*n ble alvorlig og varig syk, og sykdommen må være klart dokumenter av lege eller spesialist før fylte 26 år. Rettigheter som ung ufør kommer først til utbetaling fra man fyller 20 år, men det kan ta lang tid før uførekapital fra barneforsikringen utbetales som følge av de strenge ovennevnte kravene. Dette er også årsaken til at noen selskaper velger bort denne dekningen til fordel for forhøyede summer under andre dekninger.

Alle selskapene, med unntak av nykommeren Landkreditt Forsikring, har uførepensjon inkludert i sin anbefalte barneforsikring. Frende skiller seg ut ved at uførepensjonen er den høyeste ved 1 G (101 351 kroner), og den er i tillegg er ikke gradert. Det betyr at dersom barnet blir erklært 50 prosent arbeidsufør eller mer, vil h*n få hele summen utbetalt i tillegg til eventuelle stønader fra NAV. Dette gjelder også for Fremtind, Danica og Codans uførepensjon som heller ikke graderes, og er henholdsvis på 0,8 G (81 808 kroner) og 0,5 G (50 675 kroner).

Gjensidige skiller seg også ut, ved at deres uførepensjon er på 1,8 G (182 431 kroner) de første 10 årene og dermed reduseres til 0,8 G (81 808 kroner). De første 10 årene har Gjensidige den høyeste uførepensjonen, men det må bemerkes at denne er gradert og utbetalingen vil derfor være i henhold til uføregrad. For eksempel vil barnet ved 60 prosent uføregrad få utbetalt 60 prosent av 1,8 G de 10 første årene. Basert på dagens grunnbeløp tilsvarer dette ca. 9 000 kroner per måned de 10 første årene, mot Frendes ca. 8 400 kroner. Etter 10 år reduseres Gjensidiges utbetaling til ca. 4 000 kroner, mens Frendes ugraderte uførepensjon forholdes uendret.

Storebrands uførepensjon er i likhet med Frende, også på 1 G, men denne er gradert. De to resterende selskapene, If og Tryg oppgir sin uførepensjon i kroner og øre på henholdsvis 72 000 kroner og 50 000 kroner. Begge disse er også graderte, men som ovennevnt utbetales If uførepensjon fra 40 prosent uføregrad mot de øvrige selskapenes 50 prosent. 

Indeksregulering

I fjorårets test satte vi fokus på indeksregulering, spesielt forbundet med potensielt langvarige utbetalinger som uførepensjon. Storebrand presenterte fjorårets gladnyhet ved at de var først ute med å vilkårsfeste årlig regulering av uførepensjon, og sikrer mottakerne at utbetalingene er mer i tråd med generell prisvekst i samfunnet fra år til år. Dette har gitt positive ringvirkninger i bransjen og fra 2021 tilbyr også If Forsikring vilkårsfestet regulering av uførepensjon under utbetaling. Både Storebrands og Ifs uførepensjon økes med to prosent for hvert år.

Foruten disse to selskapene sikter også Frende og Gjensidige mot at mottakere av uførepensjon skal få en økning fra år til år, ved å gi overskuddsdeling. Frende opplyser at denne økningen har vært på tre prosent årlig.

De øvrige selskapene, Danica, Codan, Tryg og Fremtind regulerer ikke uførepensjon under utbetaling, og som nevnt har Landkreditt Forsikring ikke uførepensjon inkludert i sin barneforsikring.

Medisinsk invaliditet

Det neste store elementet i et barneforsikringsprodukt er medisinsk invaliditet. Medisinsk invaliditet fastsettes på grunnlag av livskvalitet og ikke barnets evne til å kunne arbeide, og gir rett til en engangsutbetaling basert på invaliditetsgrad. Invaliditetsgrad fastsettes av lege eller spesialist i henhold til Helse- og sosialdepartementets invaliditetstabell. Invaliditetsgrad oppgis i prosent, og utbetalingen beregnes derfor som en prosentandel av forsikringssummen. Her skiller selskapene mellom dekning for invaliditet som følge av sykdom, og som følge av ulykke. Vi mener den beste barneforsikringen bør inkludere dekning for begge.

Alle selskapene i vår test inkluderer dekning for medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Fremtind, Gjensidige og Landkreditt dekker derimot ikke medisinsk invaliditet som følge av sykdom. Forsikringssummene varierer fra 2 millioner (If) til 30 G som per dagens grunnbeløp tilsvarer i overkant av 3 millioner (Storebrand).

Foruten selskapene som mangler dekning som følge av sykdom, er forsikringssummene i forbindelse med disse dekningene ganske jevne på tvers av selskapene. Det selskapet som skiller seg mest ut ved sammenligning er If, som gir dobbel erstatning ved invaliditetsgrad over 50 prosent. Forsikringssummen på to millioner, som i utgangspunktet er den laveste blant selskapene, kan dermed gi den høyeste utbetalingen ved høy invaliditetsgrad. Det skal bemerkes at invaliditetsgrad over 50 prosent viser til svært alvorlige lidelser. Eksempelvis skader på nervesystemet, i ryggmarg eller hjerne som gir alvorlige funksjonstap eller lammelser, alvorlige kroniske smertelidelser og alvorlig epilepsi med behov for daglig tilsyn og pleie.

Minstekrav ved invaliditet

Som nevnt oppgis invaliditetsgrad i prosent og utbetaling beregnes som en tilsvarende prosentandel av forsikringssummen. De aller fleste opererer heller ikke med minstekrav her, og gir derfor erstatning fra én prosent. Dette gjelder Danica, Codan, Gjensidige, Landkreditt, Tryg og Fremtind. Frende har et lavt minstekrav på fem prosent ved medisinsk invaliditet som følge av sykdom, og kan sådan ekskludere erstatning for lettere plager som tanntap, tap av smak og luktesans for å nevne noen. Storebrand har heller ingen minstekrav for invaliditet som følge av ulykke, men begrenser erstatning for medisinsk invaliditet som følge av sykdom til 50 - 100 prosent invaliditet. If har i utgangspunktet ikke minstekrav, men noen unntak knyttet til arr og vansiring (minst 15 prosent) og astma, cøliaki, allergier, matintoleranser og eksemer (minst 20 prosent).

Utvalgte sykdommer

Erstatning for utvalgte sykdommer er også blant de største utbetalingene under barneforsikring, og kalles gjerne økonomisk førstehjelp. Dette er en engangssum som kommer til utbetaling dersom barnet diagnostiseres med en av de utvalgte sykdommene forsikringsselskapet definerer i avtalen. Erstatningen tilfaller forsikringstaker dersom barnet er under 18 år, og kan være et godt bidrag til foreldre i vanskelig tid.

I vår test fremgår det at forsikringssummen varierer fra 300 000 kroner (If og Tryg) til 4,5 G som per dagens grunnbeløp tilsvarer i overkant av 450 000 kroner (Landkreditt Forsikring).

Antallet utvalgte sykdommer varierer fra ni til 16, men de fleste selskapene dekker mellom 12 og 14 utvalgte sykdommer. Landkreditt Forsikring dekker færrest sykdommer og mangler blant annet dekning for andre svulster i hjerne og ryggmarg utenom kreft og nyresvikt. Dette er typiske diagnoser eller lidelser som dekkes av de fleste andre selskaper i vår test.

Det høyeste antallet utvalgte sykdommer er det Gjensidige som står for. I tillegg til å dekke mange av de samme sykdommene som de fleste andre selskapene, dekkes også alvorlig infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinner og Schizofreni for å nevne noen.

If er også i toppen med 14 utvalgte sykdommer, og skiller seg samtidig ut ved at de også utbetaler erstatning for alle andre sykdommer som medfører invaliditetsgrad over 50 prosent. Som nevnt gjelder dette svært alvorlige lidelser eller plager.

Fradrag for tidligere diagnose

Samtlige selskaper i vår test har unntak for erstatning under utvalgte sykdommer dersom samme diagnose stilles på nytt senere i forsikringstiden. Det vil si at man kan kun motta erstatning for utvalgte sykdommer én gang per sykdom. Blir barnet derimot diagnostisert med en av de andre utvalgte sykdommene i løpet av forsikringstiden, har man også krav på tilsvarende erstatning for den nye diagnosen. Flere av selskapene vektlegger at dersom barnet diagnostiseres med en av de utvalgte sykdommene, kan dette også utløse rett på erstatning under andre deler av forsikringen. For eksempel dersom diagnosen fører til uførhet eller medisinsk invaliditet.

Syv av ni selskaper viser derimot til at det er samordning mellom erstatning for utvalgte sykdommer og medisinsk invaliditet. Erstatningen for utvalgte sykdommer vil dermed komme til fradrag dersom sykdommen fører til invaliditet som gir rett på erstatning under medisinsk invaliditet. Gjensidige som ikke inkluderer dekning for medisinsk invaliditet ved sykdom, har samordning mellom utvalgte sykdommer og utvidet hjelpestønad dersom det gjelder samme forsikringstilfelle. Her vil altså erstatningen for utvalgte sykdommer komme til fradrag ved utbetaling av utvidet hjelpestønad. Tryg er det eneste selskapet som oppgir at det ikke er samordning mellom noen av dekningene.

Likevel, alle selskapene i vår test opplyser at ingen deler av forsikringen opphører som følge av en tidligere mottatt erstatningsutbetaling, og forsikrede vil heller ikke få reservasjoner i forbindelse med sykdommer og skade som gir rett til erstatning.  At samtlige dekninger videreføres uten reservasjoner, gir god trygghet for foreldre og barn gjennom forsikringstiden.

Pris og administrasjonsgebyr

Forsikring er en av de største faste utgiftene de flest av oss har, og pris spiller derfor en viktig rolle. Det er også en av grunnene til at vi gjennomfører våre tester og undersøkelser, slik at våre medlemmer skal få en oversikt over prisnivå og hvordan dette reflekteres i vilkår. For man kan ikke kun se på forsikringspremien isolert. For å sikre at man ikke betaler for mye for forsikringene sine handler det om å vurdere forholdet mellom pris og vilkår, og selvsagt egne behov og livssituasjon.

Når det gjelder barneforsikringer ser vi at prisnivået varierer fra Landkreditt Forsikrings Barneforsikring til 1 719 kroner, til 4 176 kroner for Gjensidiges Barneforsikring + Ekstra uførepensjon 0,8 G. Sammenligning av den dyreste forsikringen og den billigste avdekker noen forskjeller. Ingen av disse selskapene inkluderer dekning for medisinsk invaliditet ved sykdom. Landkreditt inkluderer derimot uførekapital, mens Gjensidige inkluderer uførepensjon og betydelig høyere forsikringssum for utvidet hjelpestønad og omkostninger til tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig. Til tross for dette har Gjensidige ikke nådd til toppen i vår undersøkelse. I sammenligning med de åtte andre barneforsikringsproduktene mener vi fremdeles at flere av de andre har et bedre forhold mellom pris og vilkår, og er mer rettet mot å gi barnet den langsiktige økonomiske selvstendigheten som vi ser etter.  

Grunnpris eller administrasjonsgebyr

Forsikringspremien er en ting, men forsikringskunder kan også oppleve at totalprisen kan være høyere enn først antatt. Dette skyldes at noen selskaper også legger på et administrasjonsgebyr per kunde. Det betyr at totalprisen på dine forsikringer blir litt høyere enn forsikringspremien tilsier, men administrasjonsgebyret legges kun til én gang per kunde og ikke per forsikringsavtale. Har du flere forsikringsavtaler hos en leverandør vil administrasjonsgebyret eller grunnprisen som det gjerne også kalles, kun trekkes en gang. I vår undersøkelse ser vi at fem av ni selskaper krever et administrasjonsgebyr i tillegg til forsikringspremien.

Konklusjon

Resultatene fra vår undersøkelse er oppløftende og viser at det finnes mange gode barneforsikringsprodukter på markedet. Enda viktigere er det kanskje at selskapene viser vilje og evne til utvikling og forbedring. Når vi vurderer barneforsikring legger vi til grunn at selskapene bør tilby forsikringsprodukter som først og fremst sørger for at barnets fremtid er sikret. Terningkastene reflekterer en avveining mellom både hvor godt barneforsikringsproduktet er isolert sett, og i sammenligning med de øvrige i vår undersøkelse.

Klikk her for å laste ned hele testen


Barneforsikring Super

4 017,-

Ifs Super barneforsikring er blant de dyreste i vår test, men selskapet har også forbedret forsikringsproduktet sitt sammenlignet med i fjor. Den viktigste endringen er innføring regulering av uførepensjon under utbetaling fra 2021 og tillegget av utvidet hjelpestønad på 912 500 kroner, eller inntil 182 500 kroner per år i maks 5 år. If skiller seg også ut ved at barneforsikringen gir dobbel erstatning ved invaliditetsgrad over 50 prosent og har den høyeste uførekapitalen, som kommer til utbetaling ved 40 prosent varig uføregrad. Dagpengesatsen på 500 kroner per dag er blant de laveste, men utbetales til gjengjeld ikke bare ved sykehusopphold. Forsikringstaker kan også motta dagpenger ved langvarig sykdom hvor barnet må være borte fra skole/barnehage. Det er samordning mellom utvidet hjelpestønad og dagpenger, og forsikringstaker vil ikke motta begge erstatningene samtidig. If opplyser at dagpengene utbetales først ettersom denne erstatningen er høyest, og deretter utbetales hjelpestønaden. Det medfører i praksis at forsikringstaker kan motta en form for hjelpestønad i totalt 6 år, mot 5 år som er vanlig under dekningen utvidet hjelpestønad. Vi applauderer fortsatt utvikling og forbedring, og selv om den er blant testens dyreste, fremheves Ifs Super barneforsikring som en av testens beste forsikringer.

Barneforsikring Ekstra

3 546,-

Storebrand ble fremhevet som fjorårets vinner da de var først ute med å lansere vilkårsfestet indeksregulering av uførepensjon under utbetaling. Barneforsikring Ekstra har fremdeles mange gode dekninger og høye forsikringssummer i sammenligning med øvrige barneforsikringsprodukter. Forsikringssum i forbindelse med medisinsk invaliditet er testens høyeste på 30 G, utvalgte sykdommer er blant de tre høyeste på 4 G og uførepensjonen er på 1 G. Uførepensjonen graderes derimot i henhold til uføregrad, og vil kun komme til full utbetaling dersom barnet blir 100 prosent ufør. Det må også bemerkes at dekning for medisinsk invaliditet ved sykdom kun gir utbetaling dersom invaliditetsgraden overstiger minstekravet på 50 prosent. Samtidig plasseres Storebrand midt på treet prismessig og har dermed et godt forhold mellom pris og vilkår. Barneforsikring Ekstra er et svært godt alternativ for deg som ønsker å sikre barnet ditt nå og i fremtiden. 


Barne- og ungdomsforsikring Best

3 444,-

Frendes Barne- og ungdomsforsikring Best har fremdeles mange gode dekninger og skiller seg spesielt ut på uførepensjon. Uførepensjonen på 1 G er den høyeste blant dem som ikke graderes, og selskapet viser samtidig til at overskuddsdeling i gjennomsnitt har gitt tre prosent årlig økning for uførepensjoner under utbetaling. Barne- og ungdomsforsikring Best mangler utvidet hjelpestønad og uførekapital, men kompenserer her med den beste uførepensjonen og har likevel et svært godt forhold mellom pris og innhold. I sammenligning med øvrige barneforsikringer medfører manglene at Frende ikke når helt opp til toppen, men Frende presenterer et godt barneforsikringsprodukt i årets test som vi trygt kan anbefale.

Barn Total

2 808,-

Danicas barneforsikringsprodukt har i tidligere tester blitt trukket frem som testens billigste og et svært godt alternativ med hensyn til forholdet mellom pris og dekninger. I fjorårets test var dette også konklusjonen, men vi savnet også at Danica forbedret produktet sitt i sammenligning med øvrige selskaper. I år har Danica tatt grep og justert flere elementer i sitt produkt. 

Den første endringen vi ser fra i fjor til i år er at Danica nå inkluderer utvidet hjelpestønad for å dekke merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn. Denne er også blant de høyeste på inntil 2 G (202 702 kroner) per år i maks 5 år. Dagpenger ved sykehusopphold er økt fra 400 kroner til 1 000 kroner per dag i inntil 365 dager per forsikringstilfelle. Dette er også en høy sum sammenlignet med øvrige selskaper i vår test. Til slutt har også Danica også økt antall utvalgte sykdommer fra 12 til 13 ulike diagnoser. 

Det er lite å utsette på barneforsikringsproduktet til Danica. Etter den nyeste oppdateringen inneholder produktet nå de aller viktigste punktene i tillegg til gode dekninger for øvrig. I sammenligning med de øvrige selskapene er noen av summene lavere, men til gjengjeld er også prisen blant de laveste.

Barneforsikring - svært god

3 708,-

Fremtinds Barneforsikring – svært god er fremdeles et godt barneforsikringsprodukt. Produktet er uendret fra i fjor, mangler fremdeles medisinsk invaliditet ved sykdom og når derfor ikke helt opp i år heller. Sammenlignet med de andre selskapene mister produktet litt av forspranget sitt når flere forbedrer produktene sine og øker forsikringssummene. Det er positivt at Barneforsikring – svært god har en ugradert uførepensjon på 0,8 G og uførekapital på 7 G. Vi skulle gjerne sett at uførepensjonen reguleres under utbetaling. Prismessig plasseres produktet blant de tre dyreste.


Barn ekstra med Uførepensjon

3 105,-

Trygs Barn ekstra med uførepensjon er en av testens billigste, og det viser igjen ved at flere av forsikringssummene er blant de laveste. Først og fremst presenterer Tryg den laveste uførepensjonen på 50 000 kroner, som i tillegg er gradert og reguleres ikke under utbetaling. Uførekapitalen, dagpengesatsen og hjelpestønaden er også blant de laveste. Forsikringssummen i forbindelse med medisinsk invaliditet er derimot blant de høyeste, og Tryg inkluderer dekning for både invaliditet som følge av sykdom og ulykke. Sammenlignet med i fjor har Tryg i år oppdatert listen over utvalgte sykdommer og lagt til hjernesvulst som en av diagnosene. Produktet inneholder alle de viktigste dekningene, men ikke like høye forsikringssummer som øvrige selskaper og plasseres derfor ikke i toppen i år.

Barneforsikring + Ekstra uførepensjon 0,8 G

4 176,-

Barneforsikring + Ekstra uførepensjon 0,8 G er, som i fjor, den dyreste i vår test. Den største forskjellen fra i fjor er at Gjensidige nå har vilkårsfestet overskuddsdeling i forbindelse med uførepensjon under utbetaling. Det er positivt. Forsikringen mangler derimot dekning for medisinsk invaliditet ved sykdom og uførekapital, og når derfor ikke opp til konkurrentene. Gjensidiges barneforsikring gjenkjennes som en barneforsikring som prioriterer økonomisk hjelp til foreldre, og har fremdeles høyest utvidet hjelpestønad (12 G) og høy forsikringssum i forbindelse med tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig (4 G). Gjensidige har også økt dagpengesatsen ved sykehusopphold fra 1 000 kroner til 1 % av G. 1 % G tilsvarer ikke så mye mer i sum per dagens G, men sikrer at denne dekningen følger prisutvikling i markedet generelt gjennom forsikringstiden. Som nevnt vil uførepensjonen reduseres over tid fra 1,8 G de første 10 årene til 0,8 G frem til 67 år. Uførepensjonen er i tillegg gradert og forsikrede vil derfor motta en prosentandel av denne summen avhengig av uføregrad.

Barneforsikring

1 719,-

Landkreditt Forsikrings Barneforsikring mangler flere dekninger for å kunne konkurrere i toppen. Som det eneste selskapet i testen inkluderes ikke uførepensjon, som er en av de viktigste dekningene for å sikre at barnet får muligheten til å være økonomisk selvstendig til tross for alvorlig sykdom eller skade. Medisinsk invaliditet som følge av sykdom dekkes heller ikke, og Landkreditt har lavest antall utvalgte sykdommer. Forsikringssum for utvidet hjelpestønad er også den laveste blant produktene i vår undersøkelse. Forsikringssum for utvalgte syk er derimot den høyeste i vår test på 4,5 G. Likevel, Landkreditts Barneforsikring er testens billigste, og det skiller over 1 000 kroner mellom Landkreditt og testens nest billigste produkt fra Danica. Uførekapitalen er også blant testens høyeste på 9 G, kun slått av If. Konklusjonen er derfor at Landkreditts Barneforsikring har et godt forhold mellom pris og vilkår, selv om det ikke når helt opp i år.

Norsk Familieøkonomi