Tester og undersøkelser

Test av barneforsikring

Vi har gjennomført vår årlige test av barneforsikringer, og kan melde om et par spennende nyheter.

Barneforsikringens formål er å gi ekstra økonomisk trygghet dersom barn blir utsatt for ulykke eller rammes av alvorlig sykdom. Vi mener først og fremst at barneforsikringen skal bidra til at barnet kan være økonomisk selvstendig i voksen alder til tross for eventuell langvarig skade eller sykdom.

I årets test har vi undersøkt 9 selskaper. Landkreditt Forsikring deltar for første gang og presenterer testens billigste barneforsikring.

For å gå direkte til terningkastene, klikk her (krever innlogging)

Uførepensjon og uførekapital

Det aller viktigste elementet i en barneforsikring er dekning ved uførhet. Uføredekningene gir ekstra økonomisk trygghet dersom barnet i forsikringstiden blir så syk eller skadet at h*n blir ute av stand til å tilegne seg arbeidsinntekt etter fylte 18 år. Den beste barneforsikringen inneholder både uførepensjon og uførekapital.

Uførepensjon er en månedlig utbetaling til barnet, dersom barnet blir erklært over 50 prosent ufør (If utbetaler ved 40 prosent uføregrad) i mer enn 12 måneder sammenhengende. Forsikringssummene oppgis per år.

Uførekapital er en engangsutbetaling til barn som har vært arbeidsufør i to år sammenhengende, og uføregraden anses som varig. Det stilles strenge krav til å få innvilget rettighet som ung ufør. NAVs definisjon viser til at barnet må ha vært under 26 år da h*n ble alvorlig og varig syk, og sykdommen må være klart dokumenter av lege eller spesialist før fylte 26 år. Rettigheter som ung ufør kommer først til utbetaling fra man fyller 20 år, men det kan ta lang tid før uførekapital fra barneforsikringen utbetales som følge av de strenge ovennevnte kravene. Dette er også årsaken til at noen selskaper velger bort denne dekningen til fordel for forhøyede summer under andre dekninger.

Alle selskapene, med unntak av nykommeren Landkreditt Forsikring, har uførepensjon inkludert i sin anbefalte barneforsikring. Frende skiller seg ut ved at uførepensjonen er den høyeste ved 1 G (101 351 kroner), og den er i tillegg er ikke gradert. Det betyr at dersom barnet blir erklært 50 prosent arbeidsufør eller mer, vil h*n få hele summen utbetalt i tillegg til eventuelle stønader fra NAV. Dette gjelder også for Fremtind, Danica og Codans uførepensjon som heller ikke graderes, og er henholdsvis på 0,8 G (81 808 kroner) og 0,5 G (50 675 kroner).

Gjensidige skiller seg også ut, ved at deres uførepensjon er på 1,8 G (182 431 kroner) de første 10 årene og dermed reduseres til 0,8 G (81 808 kroner). De første 10 årene har Gjensidige den høyeste uførepensjonen, men det må bemerkes at denne er gradert og utbetalingen vil derfor være i henhold til uføregrad. For eksempel vil barnet ved 60 prosent uføregrad få utbetalt 60 prosent av 1,8 G de 10 første årene. Basert på dagens grunnbeløp tilsvarer dette ca. 9 000 kroner per måned de 10 første årene, mot Frendes ca. 8 400 kroner. Etter 10 år reduseres Gjensidiges utbetaling til ca. 4 000 kroner, mens Frendes ugraderte uførepensjon forholdes uendret.

Storebrands uførepensjon er i likhet med Frende, også på 1 G, men denne er gradert. De to resterende selskapene, If og Tryg oppgir sin uførepensjon i kroner og øre på henholdsvis 72 000 kroner og 50 000 kroner. Begge disse er også graderte, men som ovennevnt utbetales If uførepensjon fra 40 prosent uføregrad mot de øvrige selskapenes 50 prosent. 

Indeksregulering

I fjorårets test satte vi fokus på indeksregulering, spesielt forbundet med potensielt langvarige utbetalinger som uførepensjon. Storebrand presenterte fjorårets gladnyhet ved at de var først ute med å vilkårsfeste årlig regulering av uførepensjon, og sikrer mottakerne at utbetalingene er mer i tråd med generell prisvekst i samfunnet fra år til år. Dette har gitt positive ringvirkninger i bransjen og fra 2021 tilbyr også If Forsikring vilkårsfestet regulering av uførepensjon under utbetaling. Både Storebrands og Ifs uførepensjon økes med to prosent for hvert år.

Foruten disse to selskapene sikter også Frende og Gjensidige mot at mottakere av uførepensjon skal få en økning fra år til år, ved å gi overskuddsdeling. Frende opplyser at denne økningen har vært på tre prosent årlig.

De øvrige selskapene, Danica, Codan, Tryg og Fremtind regulerer ikke uførepensjon under utbetaling, og som nevnt har Landkreditt Forsikring ikke uførepensjon inkludert i sin barneforsikring.

Bli medlem for å få tilgang til resten av artikkelen

Allerede medlem?

Logg inn

Norsk Familieøkonomi