Juss

Hvilken pris kan håndverkeren ta for sine tjenester?

Hvilke rettigheter har man ovenfor en håndverker, når prisen for arbeidet er langt høyere enn forventet?

Mange har opplevd å motta en faktura fra et håndverkerfirma hvor prisen for arbeidet er langt høyere enn hva man hadde forventet, og kanskje også høyere enn hva som på forhånd ble forespeilet av håndverkeren. Håndverkertjenesteloven oppstiller ufravikelige regler om pris som skal beskytte deg som forbruker i en slik situasjon, og som kan være nyttig å kjenne til.

Torunn Hoem Brunsvik, Advokatfullmektig, Legalis AS

Torunn Hoem Brunsvik,
Advokatfullmektig, Legalis AS

Avtalt pris for tjenesten

Håndverkertjenesteloven regulerer avtaleforholdet mellom en forbruker og en håndverker ved utføring av tjenester som reparasjoner, vedlikehold, installasjoner og mindre ombygginger.  

I utgangspunktet står partene fritt til å avtale hvilken pris som skal gjelde for tjenesten. Dersom det er inngått en avtale om fastpris for det aktuelle arbeidet, er håndverkeren forpliktet til å overholde denne. Dersom oppdraget viser seg å bli mer krevende enn det håndverkeren hadde grunn til å regne med, vil utførende firma i utgangspunktet måtte bære risikoen for dette. Håndverkeren kan altså ikke uten videre lempe kostnadene over på deg som forbruker.

Prisoverslag

Ved mer kompliserte oppdrag kan det være vanskelig for håndverkeren å beregne hva som vil medgå av tid og materiell, slik at de ikke ønsker å gi en bindende fastpris. For at du som forbruker likevel skal kunne få en oversikt over kostnadene ved arbeidet, kan du be håndverkeren gi et prisoverslag for tjenesten. Et prisoverslag fastsetter grensene for hva håndverkeren kan kreve for å utføre avtalt arbeid. Det fremgår av håndverkertjenesteloven at prisen for tjenesten ikke kan overstige oppgitt overslag vesentlig, og uansett ikke over 15 %.

Oppstår det uenighet med håndverkeren om det er gitt et bindende pristilbud eller kun en uforpliktende prisantydning, er det opp til håndverkeren å sannsynliggjøre at din forståelse er feil. Rettspraksis har lagt til grunn at prisopplysninger som håndverkeren gir forbrukeren, og som ikke er å anse som en fastpris, som en klar hovedregel skal anses som et prisoverslag. Det kreves således sterke bevis for at en prisopplysning ikke skal være et slikt prisoverslag.

Dersom avtalen med håndverkeren endres underveis og det avtales tilleggsarbeider, kan selvfølgelig håndverkeren kreve betaling for dette. Det er imidlertid opp til håndverkeren å bevise at arbeidet ikke allerede omfattes av det opprinnelige oppdraget.

ingen avtale om pris

Selv om det ikke er inngått en avtale om pris for utført arbeid, står ikke håndverkeren fritt til å beregne vederlaget etter eget ønske. Prisen for tjenesten skal da regnes ut på vanlig måte for tilsvarende tjenester på avtaletidspunktet, såkalt gjengs pris. Dersom lignende tjenester utføres sjeldent, eller det av andre grunner ikke har utviklet seg en fast praksis for beregning av prisen, skal forbrukeren betale det som er rimelig etter tjenestens art og omfang.  

Merk at dersom håndverkeren kan utføre en tjeneste på ulike tilfredsstillende måter, har vedkommende plikt til å utføre den på billigste vis. Har tjenesteyteren forsømt dette, vil han bare kunne kreve gjengs/rimelig pris for arbeidet utført på rimeligste måte.

Klare avtaler

For å unngå tvister med håndverkeren om prisen for tjenesten, anbefales at partene ved avtaleinngåelsen klargjør skriftlig om det er gitt en bindende fastpris, et prisoverslag eller kun en uforpliktende prisantydning. Det er også viktig med en klar beskrivelse av hvilket arbeid som inngår i oppdraget. Eventuelle endringer og avtaler om tilleggsarbeider bør også skje skriftlig.

Som medlem av Norsk Familieøkonomi har du gratis samtale med Advokatfirmaet Legalis om saken din, og svært gunstige vilkår ved behov for ytterligere bistand. Ta kontakt på tlf. 22 40 23 00 for å snakke med advokat. Det koster deg ingenting, men kan spare deg mye.

Advokatbistand er i mange typer saker dekket under rettshjelpsforsikring du har. Mer informasjon om dette får du hos vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Legalis.

Norsk Familieøkonomi