Pensjon

AFP i offentlig sektor

AFP er en forvirrende ordning som byr på mange utfordringer for arbeidstakere. Denne gangen tar vi for oss AFP i offentlig sektor, og belyser det viktigste innenfor ordningen som du bør være oppmerksom på.

Først og fremst er det viktig å understreke at AFP i offentlig sektor er noe ganske annet enn AFP i privat sektor. Agnes Bergo, daglig leder i Pengedoktoren, har gitt oss en innføring i bakgrunnen for AFP i privat og offentlig sektor, samt fordelene og ulempene med AFP i offentlig sektor.

Agnes Bergo, Daglig leder i Pengedoktoren

I offentlig sektor har man ingen incentiv til å jobbe lenger.

Agnes Bergo,
Daglig leder i Pengedoktoren

Privat versus offentlig

AFP var opprinnelig ment som en førtidspensjonsordning for dem som ikke orket å jobbe lenger. Selv om AFP i offentlig og privat sektor var helt like tidligere, er det nå klare forskjeller mellom ordningene.

– AFP i offentlig og privat sektor var to like ordninger frem til 2011. I offentlig sektor fortsatte ordningen på samme måte som når den ble innført, mens det ble gjort endringer i privat sektor, forklarer Bergo.

Mens AFP i privat sektor er en livslang pensjon, kan du i offentlig sektor få AFP fra du er 62 år til du er 67 år. Mellom 62 og 65 år vil AFP tilsvare alderspensjonen fra folketrygden, som om du hadde fortsatt i stillingen fram til 67 år. Du vil også få et AFP-tillegg på 20 400 kroner i året. Mellom 65 og 67 år beregnes AFP ut fra det som gir deg høyest pensjon, enten folketrygd og AFP-tillegg eller 66 prosent av sluttlønnen.

I privat sektor kan du jobbe så mye du vil og samtidig få full AFP. I offentlig sektor kan du jobbe samtidig som du mottar full AFP, men pensjonen reduseres ved inntekt over 15 000 per år. Grunntanken med AFP-ordningen var å gi noe tilbake til arbeidstakerne som nå var for slitne til å jobbe. Dersom du tjener mer enn 15 000 kroner har du kapasitet til å jobbe, og da er du i prinsippet ikke sliten nok.

Når du tar ut AFP i privat sektor må du ta ut minimum 20 prosent alderspensjon fra folketrygden i tillegg. I offentlig sektor kan du ikke kombinere utbetaling av AFP med alderspensjon, uføretrygd, gjenlevendepensjon eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Men du kan ta ut delvis AFP i offentlig sektor. Du kan eksempelvis jobbe tre dager i uka, og være hjemme de resterende to. De dagene du er hjemme får du da AFP, altså 40 prosent av folketrygden du ville ha fått hvis du hadde jobbet til du var 67, 60 prosent av lønn i full stilling, og 40 prosent av 20 400 kroner (AFP-tillegg).

En lite fleksibel pensjon

I offentlig sektor kan du altså få utbetalt AFP som vil tilsvare den folketrygden du ville ha fått utbetalt dersom du hadde jobbet til du var 67 år. Agnes Bergo forklarer at i offentlig sektor har man ingen incentiv til å jobbe lenger, som er stikk i strid med politikernes ønsker om å holde folk i arbeid så lenge som mulig.

– I privat sektor blir du oppfordret til å jobbe så lenge som mulig og du blir straffet hvis du slutter tidligere, mens i offentlig sektor får du den samme folketrygden enten du går av når du er 62 år eller jobber til du er 67. Det oppleves som urettferdig for arbeidstakere i privat sektor, sier Bergo.

I utgangspunktet er AFP en god ordning for arbeidstakere i offentlig sektor. Det er en pensjon du kan leve av, og du kan trappe ned og jobbe deltid mens du tar ut pensjonen. Likevel er ordningen omdiskutert, mye på grunn av skjevfordelingen mellom offentlig og privat sektor. 

– Pensjonsordningen i offentlig sektor er under støpeskjeen, og den vil sannsynligvis bli mer innskuddsbasert. AFP er en lite fleksibel og vanskelig tilgjengelig pensjon, både i offentlig og privat sektor, og midlene som brukes på AFP burde heller overføres til folketrygden og fordeles på alle, forteller Bergo.

Søk i samarbeid med arbeidsgiveren din

For å kunne søke om privat AFP må arbeidsplassen din ha en tariffavtale der AFP er en del av avtalen. Hvordan du søker om AFP i offentlig sektor avhenger om du jobber i kommune eller stat. Statlig ansatte må søke i samarbeid med sin arbeidsgiver minst to måneder før du skal ta ut pensjonen, mens kommunalt ansatte må ta kontakt med arbeidsgiveren din for å få informasjon om når og hvordan du må søke. Det er lett å trå feil, så det er viktig at du tar kontakt med pensjonsleverandør for å forsikre at du overholder reglene for utbetaling av AFP.

Kriterier for AFP i offentlig sektor

  • Du må være ansatt innen offentlig sektor sammenhengende de siste tre årene.
  • Du må være ansatt i minst 20 prosent stilling med en årlig inntekt på minst 1G (beløp) fram til du tar ut AFP.
  • Du må være aktiv arbeidstaker fram til du tar ut AFP.
  • Du må fratre med minst 20 prosent av full stilling.
  • Du må ha minst 10 år med pensjonspoeng til folketrygden etter fylte 50 år
  • For AFP mellom 65 og 67 (tjenestepensjonsberegnet) år må du har vært medlem i offentlig ordning i minst 10 år etter fylte 50.
  • Du kan ikke tjene mer enn 15 000 kroner. AFP reduseres med 40% av hver krone du tjener over 15 000.
Norsk Familieøkonomi