Slik sikrer du deg sykepengene du har krav på

Du må holde sengen noen dager, og som arbeidstaker har du et sikkerhetsnett i form av sykepenger eller lønn mens du er syk. Men ikke nøy deg med å trekke dyna godt over deg. Dette er grepene du må ta for å sikre deg at du får de sykepengene du har krav på.

Hege Johanne Wold
Hege Johanne Wold

Jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 19 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett. 

Fortell at du er syk
Du har ikke krav på sykepenger før den dagen du gir arbeidsgiver melding om sykefraværet, så sant det er mulig for deg å gi slik melding. Det første du må gjøre er altså å kontakte arbeidsgiver og fortelle at du er syk, og at det er derfor du ikke kan komme på jobb. Du trenger ikke si fra på nytt hver dag, kun første dag du er syk.

Sørg for at innholdet i meldingen ikke er til å misforstå. Det må gå klart fram at du er syk, og at det er derfor du ikke kan jobbe. I en sak fra 2017 gikk arbeidstaker glipp av sykepengene fordi meldingen kunne tolkes som et ønske om å endre vaktplan. 

Hvilken sykdom eller skade det er snakk om, trenger du ikke si. Heller ikke hvilke symptomer du har. Men arbeidsgiver har krav på å få vite om du tross sykdommen likevel kan jobbe noe, og om det er noen tiltak som kan bidra til at du kan komme på jobb selv om du er syk. Derfor ønsker de fleste arbeidsgivere å ha en prat med arbeidstakeren første sykedag. 

Var det ikke mulig for deg å si fra i rett tid, samtidig som det var klart at du var arbeidsufør, har du likevel en mulighet til å beholde retten til sykepenger. I 2018 fikk en arbeidstaker medhold i Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, fordi han lå på sykehus uten mulighet til å få besøk eller ta en telefon, noe sykehuset kunne bekrefte.

Du har lov å gi beskjed på SMS
Måten du tar kontakt på, har ingen betydning for sykepengene dine. Du kan for eksempel ta en telefon, sende SMS, teams-melding eller e-post. Folketrygdlovens regler om rett til sykepenger gir deg mulighet til å melde fra på den måten som er greiest for deg. Du kan også få en annen til å si fra for deg, hvis du har behov for det.

Det du må passe på, er at meldingen kommer fram til rett person. Det er arbeidsgiver som skal ha meldingen, i de fleste tilfeller betyr det nærmeste leder. Men arbeidsplassen din kan ha andre rutiner for hvem som skal motta meldingen. Får du en annen til å gi beskjed for deg, er det fortsatt ditt ansvar at meldingen kommer fram til arbeidsgiveren. 

Blir du sykmeldt, må du fortsatt melde fra
Blir du sykmeldt fra dag en, må du huske å melde fra til arbeidsgiver om sykefraværet første dag, da også. Saksbunken til Ankenemnda for sykepenger forteller sitt om arbeidstakere som går glipp av store beløp, fordi de enten ikke visste at arbeidsgiver skulle ha melding første sykedag, eller de bare glemte å si ifra.

Selve sykmeldingen kan fungere som melding, hvis du sørger for at arbeidsgiveren din mottar sykmeldingen innen første arbeidsdag du var sykmeldt for. 

Syk i ferien? Kontakt sjefen samme dag!
Er du på ferie når sykdommen tvinger deg til å holde sengen, må du fortsatt huske å melde fra til arbeidsgiver første sykedag. For å få rett til å utsette feriedagene, må visse vilkår være oppfylt. Blant annet må du være 100 % sykmeldt, og du må selv be om det i tide. Men muligheten for nye feriedager senere er kanskje ikke så interessant om du ikke får sykepenger for den perioden du var syk. For å få det, må de vanlige vilkårene for å få rett til sykepenger være oppfylt i tillegg. Så sørg for å kontakte arbeidsgiver samme dag du blir syk, slik du ville gjort om du skulle vært på jobb. 

Skriftlig dokumentasjon på at du sa fra kan bli viktig
Siden arbeidsgiver kan nekte deg sykepenger hvis du ikke ga beskjed, er det greit å sikre en form for dokumentasjon for at meldingen er gitt. Særlig nyttig er det hvis sjefen din er av den distrée eller travle typen.

Her kan en SMS eller annen skriftlig beskjed være praktisk, enten alene, eller i tillegg til telefonsamtalen med arbeidsgiver. I en sak fra 2018 hevdet arbeidsgiver at det ikke var gitt melding, og nektet å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Men SMS-korrespondansen viste noe annet, og arbeidstaker fikk medhold i Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. 

Send sykmeldingen i tide
Du trenger ikke sende sykmeldingen første dag, men er du for sent ute, kan arbeidsgiver nekte deg sykepenger for hele perioden sykmeldingen gjelder for. 

Fristen for å sende sykmeldingen er 14 dager etter første sykefraværsdag som ikke er en egenmeldingsdag. Det vil normalt si 14 dager etter at du fikk den fra sykmelder. Fristen gjelder for hver enkelt sykmelding du får. 

De fleste får sykmeldingen digitalt, og da er det enkelt å sende den videre. Får du den på papir, er det tilstrekkelig å postlegge innen fristen. Det er vanlig å regne to dagers postgang, det gjør også Ankenemnda, så vær ute i god tid. Postgangen kan ta tid, og det er dine sykepenger det handler om. Et godt alternativ kan være å sende sykmeldingen rekommandert.

Nytt i 2023 er en unntaksregel som sier at arbeidstaker ikke mister retten til sykepenger hvis det ikke var mulig å sende sykmeldingen innen fristen. Unntaket er blant annet viktig i en situasjon der arbeidstaker er alvorlig syk og ute av stand til å ivareta egne rettigheter.

Egenmelding eller sykmelding?
Egenmelding vil si at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om sykefraværet, uten å levere sykmelding. Når du er tilbake på jobb, kan arbeidsgiver kreve at du bekrefter en muntlig egenmelding skriftlig. Er det rutinen hos dere, må du huske å gjøre det, for arbeidsgiver kan nekte deg sykepenger hvis du lar det være. 

Å bruke egenmelding i en situasjon som krever sykmelding, er en sikker måte å gå glipp av ytelser på. 

Er du ny i jobben, kan du først bruke egenmelding etter 2 måneder. Etter en permisjon eller permittering kan det bli ny opptjeningsperiode.

Vær ekstra oppmerksom hvis du allerede har vært syk en periode, og deretter blir syk på nytt. I de situasjonene kan det være lurt å oppsøke lege, selv om du fortsatt har egenmeldingsdager til gode. 

Enkelt sagt må du ha sykmelding når NAV betaler, mens egenmelding bare kan brukes i arbeidsgiverperioden. Det kan være vanskelig å beregne om arbeidsgiverperioden på 16 dager er over eller ikke. Men du kan sikre deg ved å oppsøke lege, siden en sykmelding er tilstrekkelig dokumentasjon overfor både arbeidsgiver og NAV. 

Hvis arbeidsgiver nekter deg sykepenger
Sier sjefen din at du ikke har rett på sykepenger, mens du på din side mener hun tar feil, har du en mulighet til å få saken avklart ved å kontakte NAV.

Det kan handle om at arbeidsgiver mener du ikke var syk, og derfor nekter å godta sykmeldingen din. Kanskje mener arbeidsgiver at du ikke sa fra om sykdommen på riktig måte, eller at du ikke leverte sykmeldingen i tide. 

Det du gjør er å søke NAV om å betale sykepengene. NAV vil da ta stilling til saken din. Kommer de til at du har krav på sykepenger, forskutterer de beløpet, og krever det tilbake fra arbeidsgiver etterpå. Er også NAV i tvil om hva du har rett på, kan saken ende i Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. 

Denne artikkelen er skrevet av Compendia som tilbyr råd om dine arbeidsrettigheter i deres oppslagsverk.
Klikk deg inn her for å lese mer om medlemsfordelen.

Norsk Familieøkonomi