Meninger

Betaler du korrekt eiendomsskatt?

Skatter og avgifter er en stor utgift i mange husholdninger. Norsk Familieøkonomi har av den grunn stor interesse av å følge med på hvilke skatter vi som forbrukere skal betale og endringer som gjøres i denne sammenheng, det være seg grenser for når skatt skal betales, skattesats og eventuelt andre vilkår som knyttes til den enkelte skatte- og avgiftstype.

Norsk Familieøkonomi er ikke en politisk organisasjon og vi har derfor ingen meninger om selve skatten, men vi er veldig opptatt av at våre medlemmer kan få råd om hvordan man kan sikre seg riktig utlignet skatt, og hvor man eventuelt kan spare skatt.

I all hovedsak er det staten som krever inn skatt for personer og selskaper, men et viktig unntak er eiendomsskatten. Ansvaret for utligning og innkreving av denne skatten er gitt til hver enkel kommune. Enkelte kommuner har valgt å ikke innføre eiendomsskatt, men flertallet av kommunene benytter seg av denne muligheten. Staten gir en del rammer og retningslinjer for hva den enkelte kommune kan gjøre, mens andre ting overlates til kommunene selv å fastsette. Staten setter for eksempel retningslinjer på størrelse av skattesats og hvor mye som kan endres fra ett år til et annet, mens kommunene på sin side kan definere skatten innenfor rammene som staten gir. Regjeringen har nå foreslått å redusere maksimal sats fra dagens 7 promille til 5 promille. Dersom dette blir vedtatt i Stortinget, vil 70 kommuner få redusert sin inntekt fra eiendomsskatt.

Norsk Familieøkonomi har sett på praksis i ulike kommuner og vi må melde at det finnes mange muligheter for feil- eller mistolking av informasjon, som kan føre til at mange får feil utlignet skatt. Mens staten er en profesjonell skatteinkrever, er dessverre ikke kommunene det.

I 2017 gikk Norsk Familieøkonomi til kemneren i Oslo med over 3.000 søknader om å få rettet feil utlignet skatt for Oslo-borgere. Vi har enda ikke fått svar på alle søknader vi har levert inn, men så langt har så godt som alle fått endret sin skatt som følge av dette. Samlet beregnet vi at Oslo kommune hadde utlignet inntil 50 millioner kroner mer enn det som var korrekt.

Selv om Oslo kommune må ta hovedansvaret for dette, er nok vi skatteytere for dårlige til å sjekke den informasjon som finnes og/eller gi riktige tilbakemeldinger på henvendelser vi får av kommunen. Uansett ser vi at det gjøres betydelige feilberegninger som fører til feilaktige skatter for enkelte. Dersom feilen ikke oppdages og rettes opp i, vil de betale feilaktig skatt i mange år fremover.

Vi har nå sett hvor store feil som kan gjøres og vil derfor fortsette å følge opp Oslo kommune og skatteytere der, men vi vil samtidig se på andre kommuner hvor tilsvarende feil er gjort. Vi kan allerede nå se at for flere andre av våre større bykommuner er det gjort tilsvarende feil. Vår anbefaling, foruten å sjekke egen utregning mot regelverk i din egen kommune, er å melde seg inn i Norsk Familieøkonomi og be om hjelp eller følge de råd og vink som kommer fra oss i løpet av skatteåret.  

Hilsen Harald

Norsk Familieøkonomi