Informasjon om forsikringsformidling 

(i henhold til forskrift om forsikringsformidling av 9. desember 2005 § 3-1)

Norsk Familieøkonomi med organisasjonsnummer 982 069 483, Pb. 184, 4349 Bryne er registrert som forsikringsformidler for Codan - en del av Tryg Forsikring. Registreringen kan kontrolleres på Codan - en del av Tryg Forsikring sin hjemmeside https://www.codanforsikring.no/om-codan/agent-og-partneroversikt

For formidling, tilrettelegging og administrasjon av private skadeforsikringer mottar Norsk Familieøkonomi provisjon for forsikringssalg fra Codan - en del av Tryg Forsikring som vil utgjøre 10% av første års forsikringspremie og 3% av forsikringspremie ved senere fornyelser.

Forsikringsselskap

Codan - en del av Tryg Forsikring er filial av Tryg Forsikring A/S De har konsesjon som skadeforsikringsselskap fra det danske Finanstilsynet. Virksomheten i den norske filialen av Codan er under tilsyn fra det danske Finanstilsynet og det norske Finanstilsynet.

Codan - en del av Tryg Forsikring er registret i det norske Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 989563521. Adresse er Postboks 365, 1326 Lysaker. Telefon: (+47) 408 06300, www.codanforsikring.no.

Codan Forsikring A/S er registrert hos Ervervsstyrelsen i Danmark med CVR nr. 24260666. Adresse er Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark.

Verken Codan Forsikring eller Norsk Familieøkonomi har direkte eller indirekte eierinteresser som utgjør mer enn 10 % i hverandres selskaper.

Hvordan fremsetter jeg en klage? 

Dersom det oppstår uenighet eller du er misfornøyd med håndteringen av en sak i relasjon til en forsikringsavtale, kan du kontakte Codan - en del av Tryg Forsikring på telefon 408 06 300 eller sende en skriftlig henvendelse. Ved klage vedrørende forsikringsavtale eller oppgjør kan du også be om ny vurdering. Ta kontakt med: Codan Forsikring Intern Klageordning Postboks 523 Skøyen 0214 Oslo. Du kan også kreve nøytral klagebehandling i medhold av Forsikringsavtaleloven § 20-1. Da kan du kontakte: Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo. Du finner ytterligere informasjon på Codan Forsikring sine nettsider.