Medlemsbetingelser e-medlemskap Norsk Familieøkonomi

av 5. november 2021

Norsk Familieøkonomi er en medlemstjeneste som tilbyr en rekke tjenester og fordeler til medlemmene. Som en del av vår tjeneste tilbyr vi våre medlemmer adgang til å be om tilbud på varer og tjenester fra Norsk Familieøkonomis samarbeidspartnere til gunstige vilkår og gir våre medlemmer adgang til å tre inn i tilknyttede avtaler med gunstige vilkår. 

1.1. Alle personer over 18 år kan tegne E-medlemskap i Norsk Familieøkonomi.

1.2. E-medlemskapet er gyldig når medlemsbetingelser er bekreftet eller når annet er skriftlig avtalt.

1.3. E-medlemskapet gjelder fra innmeldingsdato og fram til E-medlemskapet blir sagt opp.

1.4. E-medlemskapet gjelder også for registrerte ektefeller, samboere og hjemmeboende barn under 21 år.

1.5. Ved tegning av E-medlemskap, må gyldig e-postadresse registreres.

Norsk Familieøkonomi kan sende medlemmet informasjon om medlemsfordeler og tilbud ved endringer i eller nye tilknyttede avtaler. Informasjonen vil bli sendt per e-post. Norsk Familieøkonomi kan også ta kontakt med medlemmet på e-post, telefon eller SMS. Reservasjon styres selv på Min Side på www.norskfamilie.no om hvilke varslinger som ikke ønskes å motta på e-post eller telefon.

1.6. Endringer i medlemsforholdet skal alltid meldes til Norsk Familieøkonomi, som endringer i registrerte familiemedlemmer, navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse etc. Endringer gjøres på Min side på www.norskfamilie.no.

1.7. Medlemmet er personlig ansvarlig for betaling av forpliktelser i henhold til Tilknyttede avtaler (se kapittel 3) som er inngått, om ikke annet er skriftlig avtalt. Reklamasjon som gjelder leveranse etter en Tilknyttet avtale gjelder punkt 3.3.

1.8. Medlemsbetingelsene kan endres av Norsk Familieøkonomi med ikrafttredelse 1-en- måned etter at endringen er varslet. Gjeldende medlemsbetingelser er tilgjengelig ved innlogging på Min Side.

1.9. Bestemmelsene i angrerettloven gjelder for E-medlemskapet.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1. Norsk Familieøkonomi registrerer og behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslov med relevante forskrifter. Vi viser til Norsk Familieøkonomis personvernerklæring, som beskriver hvilke personopplysninger og informasjonskapsler vi behandler, og hvorfor vi behandler disse.

MEDLEMSFORDELER/TILKNYTTEDE AVTALER

3.1. Det kan inngå i E-medlemskapet en ID- forsikring (En forsikring mot personlig ID-tyveri) fra innmeldingsdato. ID-forsikring er en kollektiv ordning for E-medlemmer levert av Codan Forsikring. Alle E-medlemmer som har akseptert denne er å regne som kunde i Codan Forsikring via ID-forsikringen. Ved gyldig oppsigelse av E-medlemskapet vil denne forsikringen utgå fra 1. i måneden etter mottatt oppsigelse.

3.2. Medlemsfordeler, ut over de fordelene som inngår direkte i E-medlemskapet, leveres av Norsk Familieøkonomi eller av underleverandører til Norsk Familieøkonomi (heretter kalt "Tilknyttede avtaler”). Ved kjøp/bruk av slike medlemsfordeler gjelder avtale mellom det enkelte medlem og underleverandører, basert på rammeavtaler fremforhandlet av Norsk Familieøkonomi.

Medlemmet velger selv hvilke typer varer og tjenester medlemmet ønsker tilbud på, fra Norsk Familieøkonomis samarbeidspartnere og underleverandører. Når medlemmet ber om tilbud vil Norsk Familieøkonomi eller partnere kontakte medlemmet og presentere tilbud. For forsikringstjenester er det vår samarbeidspartner som vil kontakte våre medlemmer direkte.

Tilknyttede avtaler faktureres medlemmet direkte fra underleverandør.

3.3. Medlemmet samtykker til at Norsk Familieøkonomi kan si opp Tilknyttede avtaler dersom dette er nødvendig for eksempel dersom Norsk Familieøkonomi bytter samarbeidspartnere eller dersom pris og vilkår hos leverandøren endrer seg og ikke lengre anses for konkurransedyktige. Norsk Familieøkonomi tilstreber i så fall å skaffe medlemmet liknende leveranse/ytelse enten selv eller ved at Norsk Familieøkonomi inngår avtaler med andre. Medlemmet kan velge å ikke inngå slike, nye tilknyttede avtaler dersom medlemmet gir beskjed om dette til Norsk Familieøkonomi innen 14 dager det enkelte tilfelle. Norsk Familieøkonomi har også rett til å si opp Tilknyttede avtaler med virkning også for medlemmene uten å erstatte disse med nye avtaler.

3.4. Dersom ikke annet er uttrykkelig fastslått i vilkår knyttet til den enkelte Tilknyttede avtale, skal reklamasjoner tas opp med den aktuelle leverandøren direkte. Norsk Familieøkonomi har ikke noe ansvar for skade og tap medlemmet måtte ha som følge av underleverandørenes mangelfulle levering eller mislighold.

4. MÅLEVERKTØY OG COOKIES

4.1. Norsk Familieøkonomi bruker måleverktøy for å gjøre det mulig for systemet å kjenne igjen faste brukere for å kunne tilpasse tjenester, beregne og rapportere brukerantall og trafikk. I tillegg skal verktøyet gjøre det lettere for brukerne å navigere på nettsidene. Verktøyene bygger segment og målgrupper for målrettet kommunikasjon samt redusere kommunikasjon som er irrelevante for enkelte målgrupper.

4.2. Norsk Familieøkonomi benytter cookies for å gjøre det lettere å bruke nettsidene og personalisere enkelte deler av innholdet. Se mer om dette under vår personvern- og cookie-policy.

5. OPPSIGELSE

5.1. Medlemmet har rett til å si opp E-medlemskapet til enhver tid. Oppsigelse må skje via Min side på www.norskfamilie.no.

5.2. Ved oppsigelse opphører medlemmets rett til å benytte Norsk Familieøkonomi sine medlemsfordeler, og samtlige Tilknyttede avtaler vil bli sagt opp, eller, dersom dette er avtalt i forkant, overført til ordinære betingelser hos underleverandør. Viser spesielt til punkt 3.1. Har medlemmet bundet seg til Tilknyttede avtaler som løper inn i fremtidige medlemsperioder, forplikter medlemmet seg til å opprettholde E-medlemskapet i denne perioden.

5.3. Ved vesentlig mislighold av medlemsbetingelsene har Norsk Familieøkonomi rett til å avslutte E-medlemskapet og alle Tilknyttede avtaler med øyeblikkelig virkning. Medlemmet gis en ukes skriftlig varsel om hevingen.

ØVRIGE BESTEMMELSER

6.1 Norsk Familieøkonomi er bare erstatningsansvarlig overfor medlemmets økonomiske tap i forbindelse med E-medlemskapet dersom Norsk Familieøkonomi har utvist uaktsomhet, og dette er årsak til medlemmets tap. Norsk Familieøkonomis erstatningsansvar er begrenset til innbetalinger fra medlemmet til Norsk Familieøkonomi de siste 12 måneder.

6.2 Norsk Familieøkonomi vil etter alminnelige rettsregler kunne holde medlemmet erstatningsansvarlig for bruk av E-medlemskap i strid med disse vilkårene.

6.3 Norsk Familieøkonomi AS har rett til å overføre medlemsavtalen til et annet selskap som skal drive Norsk Familieøkonomi.

6.4 For øvrig gjelder norsk lov.