Utfyllende informasjon Dekning (mann/ kvinne, 40 år, røyker ikke, 100,-/mnd) Når kan forsikringen tegnes Øvre aldersgrense for utbetaling Hva dekkes ikke (uttømmende) Annet
Kreft Forsikringen dekker ondartede svulster, inkludert blodkreft, lymfekreft og maligne melanomer. Noen kreftformer er unntatt, se dekkes ikke.Diagnosen må være bekreftet ved histologisk undersøkelse

Forsikringssum: kr 306.500  16-60 år 67 år Hudkreft som ikke er føflekkreft (malignt melanom) - leppekreft - kreft i urinblæren som ikke har vokst inn i muskularis-svulster som histologisk er bekreftet som premaligne- svulster som kun viser tidlige maligne forandringer (cancer in situ) Forsikrede må være i live 30 dager etter at diagnose er stilt , eller i 30 dager etter oppføring på venteliste for transplantasjon
Hjernesvulst Omfatter godartede svulster som utvikles fra vev i hjernen eller fra hjernehinnene. Hjernesvulster gir rett til erstatning også når de kun sprer seg lokalt og ikke gjennom dattersvulster. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved CT eller MR-undersøkelse være påvist operasjonstrengende, intrakraniell svulst.         Generelt unntak: Forsikringen dekker ikke sykdom eller lidelse som
- har vist tegn og/eller symptomer eller
- er påvist i løpet av de tre første månedene etter at fullstendig egenerklæring om helse ble undertegnet og sendt Gjensidige.
Hjerteinfarkt Diagnosen hjerteinfarkt skal baseres på sykehistorie, forandringer i EKG og signifikant økning i hjerteenzymer i blodet. Hos noen pasienter stilles diagnosen hjerteinfarkt først i ettertid, dels fordi infarktet kan opptre uten smerter og dels fordi sykdomsbildet kan være mistolket. Diagnosen hjerteinfarkt skal da baseres på typiske forandringer i EKG og forandringer talende for infarkt ved ultralydundersøkelse av hjertet. Diagnosen skal stilles av spesialist i kardiologi          
Hjerneslag Akutt oppståtte symptomer på hjerneinfarkt eller hjerneblødning som medfører permanente nevrologiske utfall av mer enn 30 dagers varighet. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi eller ved medisinsk avdeling og skal dertil bekreftes med CT eller MR-undersøkelse av hjernen.          
Alvorlig angina pectoris (hjertekrampe) Må dokumenteres med coronarangiografi, og det må være påvist minst en forsnevring eller tilstopping hvor operasjon eller utblokking er indisert, uavhengig av om dette lar seg gjøre eller ikke. Diagnosen skal stilles av spesialist i kardiologi          
Multippel sklerose (MS) Sikker diagnostisert multippel sklerose. Det må foreligge typiske symptomer forenlig med demyeliniserende sykdom. Forsikrede må ha nevrologiske utfall fra sentralnervesystemet som har vart i mer enn seks måneder, eller i det minste ha hatt ett tilbakefall av slike utfall. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi og bekreftes ved MR- undersøkelse av hjernen eller ryggmargen          
Motornevronsyndrom Motornevronsykdom av ukjent årsak. Omfatter diagnosene amyotrofisk lateralsklerose, primær lateralsklerose, progressiv bulbærparese og progressiv spinal muskeldystrofi. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi          
Varige tverrsnittlammelser Forsikringen dekker tverrsnittslammelser i ryggmargen med totalt og permanent tap av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittsnivået (tetraplegi eller paraplegi), som følge av sykdom eller ulykke. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi          
Tap av armer eller ben Totalt tap av minst to lemmer over ankelledd eller håndledd som følge av akutt sykdom eller ulykke. Diagnosen skal stilles av spesialist i kirurgi eller ortopedi          
Store brannskader Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20 prosent av kroppsoverflaten målt ved "rule of nine" eller tilsvarende metode. Diagnosen skal stilles av spesialist i plastisk kirurgi          
Blindhet Totalt og permanent synstap på begge øynene som følge av akutt sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på beste øye dårligere enn 1/60 med beste korreksjon.Diagnosen skal være stilt av spesialist i øyesykdommer          
Døvhet Totalt og permanent tap av hørsel for alle lyder på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel, som følge av akutt sykdom eller ulykke. Diagnosen skal være stilt av spesialist i ØNH-sykdommer ved høresentral. Resultat av audiometri og lydterskelprøver må fremlegges          
Nyresvikt som krever varig dialyse Nedsatt eller helt opphevet nyrefunksjon i begge nyrer som krever varig dialyse eller transplantasjon. Diagnosen nyresvikt skal stilles av spesialist i nyresykdommer, og det skal være påvist at begge nyrer har nedsatt funksjon som krever varig dialyse eller transplantasjon.          
Transplantasjon: hjerte, lunge, nyre, lever, bukspyttkjertel eller benmarg Forsikringen dekker utført transplantasjon eller dokumentert ventelisteoppføring i Norge for transplantasjon av: hjerte, lever, lunge, nyre, bukspyttkjertel eller benmarg.       Forsikringen dekker ikke noen form for autotransplantasjon.  
Venteliste for transplantasjon Se 16; transplantasjon          
Parkinsons sykdom før fylte 60 år Primær parkinsons sykdom, med hovedsymptomene muskelrigiditet, tremor og oligokinesi og som er diagnostisert før fylte 60 år.Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.        Forsikringen dekker ikke parkinsonisme av annen type, herunder tilfeller fremkalt av medikamentbruk, og andre sykdommer som rammer hjernens basalganglier.  
  Utfyllende informasjon Dekning (mann/ kvinne, 40 år, røyker ikke, 100,-/mnd) Når kan forsikringen tegnes Øvre aldersgrense for utbetaling Hva dekkes ikke (uttømmende) Annet
Kreft Tilstedeværelse av ondartet svulst (en svulst som ikke er innkapslet og har egenskap at den kan infiltrere og danne metastaser). Inkludert i kreftdiagnosen er også leukemi og maligne lymfomer. Diagnosen må underbygges med histologisk beskrivelse av malignitet. Kr 250.000  18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år. Enhver hudkreft (inklusive leppe). Maligne melanomer som har en tykkelse over 0,5 mm er likevel dekket. Alle svulster som er histologisk beskrevet som pre-maligne eller som bare viser tidlige maligne forandringer som ved cancer in situ. I urinblære og i tykktarm/endetarm dekkes ikke svulster som ikke vokser inn i muscularis (T1 N0 M0 eller lavere i klassifiseringssystemet TNM). I prostata dekkes ikke svulster som ikke er palpable eller påvisbare ved billeddiagnostikk (T1 N0 M0 eller lavere i klassifiseringssystemet TNM) Behandlingskrevende prostatakreft er likevel dekket. I livmorhals (cervix uteri) dekkes ikke cancer in situ (Tis eller lavere i klassifiseringssystemet TNM) Intraductal cancer mamma er likevel dekket.  
Hjernesvulst Omfatter svulster som utvikles fra vev i hjernen eller hjernehinnene. Hjernesvulster gir rett til erstatninger også når de kun sprer seg lokalt og ikke gjennom dattersvulster. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist operasjonstrengende, intrakraniell svulst. Kr 250.000 18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år. Abcesser, cyster, granulomer, hematomer og malformasjoner i blodårer.  
Hjerteinfarkt Død av en del av hjertemuskulaturen som følge av sviktende blodtilførsel til dette området. Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av ferske forandringer, typisk for hjerteinfarkt ved EKG og utsagnskraftig økning av hjertemarkører. Tilstedeværelsen av typiske brystsmerter kan benyttes som tilleggskriterium. Kr 250.000 18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år.    
Hjerneslag/-blødning Rask utvikling (innen 72 timer) av kliniske tegn på lokalisert forstyrrelse av hjernens funksjon, med tegn på permanent skade bekreftet av lege tidligst 6 uker etter hendelsen. Årsaken skal være hjerneblødning, blødning mellom hjernehinnene eller hjerneinfarkt som skal være bekreftet ved CT eller MR. I tvilstilfelle skal diagnosen bekreftes av nevrolog. Kr 250.000 18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år. Hjerneskade som følge av generell svikt i tilførsel av blod/oksygen til hjernen selv om kravene i definisjonen av hjerneslag er oppfylt. Hjerneskade som følge av infeksjonssykdommer, arteriebetennelse (arteritt) av alle slag, svulster ut over det som er definert i vilkårene under kreft og hjernesvulst, skader/ulykker eller migrene selv om definisjonene for hjerneslag er oppfylt.Demens forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser i hjernen. Vaskulær sykdom som affiserer synsnerven eller øyet, hørsel-/balansenerven eller tilhørende sanseorgan (labyrinten med høreorganet og likevektsorganet), samt enhver isolert skade av likevektapparatet for øvrig (sentral eller perifer vestibulær affeksjon).  
Hjerteoperasjon / angioplastikk Gjennomført hjerteoperasjon for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets koronararterier der det er objektive funn (arbeids-EKG eller scintigrafi) på koronar hjertesykdom, og der adekvat medikamentell behandling ikke har vært tilstrekkelig effektiv. Åpen hjerteoperasjon for total erstatning av hjerteklaff er også omfattet av forsikringen. Gjennomført angioplastikk for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets koronararterier, der adekvat medikamentell behandling ikke har vært tilstrekkelig effektiv. Ethvert krav om erstatning må dokumenteres med en redegjørelse fra behandlende spesialist i hjertesykdommer om tidligere behandling og medisinering. Kr 250.000 18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år.    
MS Uomtvistelig diagnostisert multippel sklerose. Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi. Forsikrede må ha nevrologiske utfall som har vart i mer enn seks måneder, eller i det minste ha hatt ett tilbakefall av slike utfall. Diagnosen må verifiseres ved typiske symptomer på demyelinisering og svekkelse av bevegelse og følelse samt ved MR-undersøkelse. Kr 250.000 18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år.    
Motornevronsykdom Motornevronsykdom av ukjent årsak. Omfatter diagnosene amyotrofisk lateralsklerose, primær lateralsklerose, progressiv spinalmuskelatrofi og progressiv bulbærparese. Kr 250.000 18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år.    
Lammelse Omfatter tverrsnittslammelse i ryggmargen som skyldes sykdom eller ulykke. Det kreves fullstendig lammelse av begge ben og/eller begge armer, eller minst en arm og ett ben. Lammelsen skal være varig og diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi. Kr 250.000 18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år.    
Tap av ben og armer Totalt tap av del av minst to lemmer over ankelledd eller håndledd og der rekonstruktiv kirurgi ikke er mulig. Diagnosen må bekreftes av spesialist i kirurgi eller ortopedi. Kr 250.000 18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år.    
Alvorlig forbrenning Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20 % av kroppsoverflaten målt ved ”rule of nine” eller tilsvarende metode. Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i plastisk kirurgi. Kr 250.000 18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år.    
Blindhet Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på 1/50 eller dårligere på beste øye med beste korreksjon. Blindheten må bekreftes av spesialist i øyensykdommer. Kr 250.000 18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år.    
Døvhet Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel, som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Diagnosen må bekreftes av spesialist i øre-nese-halssykdommer og resultat av audiometri og lydterskelprøve må fremlegges. Kr 250.000 18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år.    
Nyresvikt Nedsatt eller helt opphevet nyrefunksjon i begge nyrer som krever varig dialyse eller transplantasjon. Diagnosen skal stilles av spesialist i nyresykdommer. Kr 250.000 18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år.    
Tap av taleevne Totalt og permanent tap av taleevnen (afasi) i et sammenhengende tidsrom av minst 12 måneder. Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i nevrologi. Kr 250.000 18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år. Psykogent tap av taleevenen.  
Organtransplantasjon Utført transplantasjon eller satt på venteliste for transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg.  Kr 250.000 18 - 59 år 31.12. det året forsikrede fyller 67 år. Ekskludert er all autotransplantasjon.  
  Utfyllende informasjon Dekning (mann/ kvinne, 40 år, røyker ikke, 100,-/mnd) Når kan forsikringen tegnes Øvre aldersgrense for utbetaling Hva dekkes ikke (uttømmende) Annet
Kreft Ondartet kreft (svulst), i tillegg omfattes alvorlige leukemiformer, lymfomer og Hodgkins sykdom (stadiene II -IV) 250 000 Fra 18 år til 55 år 67 år Dekker ikke hudkreft, herunder Kaposi's sarkom og malignt melanom (føflekkkreft), svulster på grunn av HIV-infeksjon, premaligne svulster (forstadier til kreft)  
Hjernesvulst Dekker kun ondartet hjernesvulst          
Hjerteinfarkt Endelig diagnose av akutt myokardielinfarkt, død av hjertemuskelvev som følge av nedsatt eller ingen blodtilførsel.       Ustabil angina pectoris  
Hjerneslag Infarkt forårsaket av emboli eller trombose, av en subarachnoidalblødning eller et itracerebralt hematom       Transitorisk cerebralt iskemisk anfall (TIA)  
Koronar bypassoperasjon Operasjon av en eller flere innsnevrede eller blokkerte kranspulsårer med anleggelse av vene og/eller arteriegrafts.       Percutan koronar intervention (PCI, PTCA), stenting, laser embolektomi og andre ikke-kirurgiske behandlinger  
Multippel sklerose Skal være bekreftet ved minst en av følgende to undersøkelser: forhøyet IgG indeks i ryggmarksvæsken eller forlenget latens ved VEP og samtidig verifisert av typiske forandringer ved MR-scanning av hjerne med tallrike affeksjoner av den hvite substans.          
Varige tverrsnittslammelser som følge av sykdom eller ulykke omfatter varige tverrsnittslammelser i ryggmargen. Krav om fullstendig lammelse av begge ben og/eller armer, eller minst          
Blindhet som følge av akutt sykdom eller ulykke Totalt og permanent synstap på begge øyne. Tilsvarer synsstyrke på 1/50 eller dårligere på beste øye med korreksjon.          
Døvhet som følge av akutt sykdom eller ulykke Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel.          
Nyresvikt Nyresvikt i siste fase som fører til at begge nyrer kronisk og ugjenkallelig slutter å fungere, og som resulterer i at enten peritoneal- eller hemodialyse iverksettes eller nyretransplantasjon gjennomføres.          
Tap av taleevne som følge av sykdom eller ulykke Totalt og permanent tap av taleevnen (afasi) i et sammenhengende tidsrom av minst 12 måneder.          
Større organtransplantasjoner Utført transplantasjon eller satt på venteliste for transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg.       Dekker ikke autotransplantasjon  
HIV/AIDS smitte som følge av blod-overføring eller yrke Infeksjon med humant immunsviktvirus (HIV) eller diagnostisert Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) hvis det kan dokumenteres at infeksjon er skjedd på bakgrunn av : overføring av infisert blod eller blodprodukter, som følge av utilsiktet sprøytestikk under uførelse av en persons normale profesjonelle yrke eller mottagelse av et transplantert organ       Dekker ikke HIV-infeksjon som følge av seksuell overføring eller intravenøs bruk av narkotika.  
  Utfyllende informasjon Dekning (mann/ kvinne, 40 år, røyker ikke, 100,-/mnd) Når kan forsikringen tegnes Øvre aldersgrense for utbetaling Hva dekkes ikke (uttømmende) Annet
*se under
Livstruende kreft En ondartet svulst karakterisert ved ukontrollert, infiltrert vekst ut i tilstøtende vev og ved en tendens til lokalt tilbakefall og spredning til regionale lymfeknuter og fjernere organer. I tillegg omfattes leukemi, maligne lymfomer, Hodgkin's sykdom, benmargskreft, sarkomer og føflekkreft med tykkelse over 0,5 millimeter 235 000 16-58 år 67 år
 1. Alle svulster som ved histologisk undersøkelse beskrives som forstadier til kreft (carcinoma in situ, cancer in situ, dysplasi).
 2. Prostatakreft med mindre den er utviklet til minst (T2 N0 M0) i klassifiseringssystemet TNM, eller har en Gleason score på 7 eller høyere.
 3. Alle former for hudkreft, inkludert føflekkreft med tykkelse under 0,5 millimeter.
 4. Papillær kreft i skjoldbruskkjertelen begrenset til dette organet.
 5. Kreft oppstått som følge av HIV-infeksjon.
Diagnosen må være livstruende og forsikrede må være i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt. 
Nyresvikt Kronisk nyresykdom hvor nyrefunksjonen varig er så svekket at personen må få behandling med dialyse.  235 000 16-58 år 67 år   Diagnosen må være livstruende og forsikrede må være i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt. 
Hjerteinfarkt Endelig diagnose av akutt hjerteinfarkt, varig ødeleggelse av hjertemuskelvev som følge av nedsatt eller manglende blodtilførsel 235 000 16-58 år 67 år   Diagnosen må være livstruende og forsikrede må være i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt. 
Hjerneslag Et hjerneslag defineres som en permanent beskadeigelse av hjernevev, enten på grunn av utilstrekkelig blodforsyning eller blødning, verifisert ved CT-eller MR-undersøkelse, og hvor symptomer eller funn(sequelae) fortsatt er tilstede etter 60 dager.  235 000 16-58 år 67 år
 • TIA/TCI (Transitorisk cerebralt ischemisk anfall).
 • Sekundær blødning i tidligere påvist hjernesykdom eller tilstand.
 • Unormale funn ved hjernescanning eller andre scanninger uten klar sammenheng med symptomer og nevrologiske funn
Diagnosen må være livstruende og forsikrede må være i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt. 
Hjerteoperasjon (angioplastikk og bypass) Gjennomført koronar bypass-operasjon eller angioplastikk (PCI) for behandling av innsnevring eller blokkering av en eller flere kranspulsårer, utført hos personer med angina pectoris.  235 000 16-58 år 67 år Diagnosen må være livstruende og forsikrede må være i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt. 
Multippel sklerose (MS) En kronisk sykdom karakterisert av minst ett tilfelle med nevrologiske utfallssymptomer fra forskjellige deler av sentralnervesystemet.  235 000 16-58 år 67 år   Diagnosen må være livstruende og forsikrede må være i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt. 
Organtransplantasjon Planlagt eller foretatt transplantasjon av hjerte, lunge, lever, nyre hos forsikrede med langtkommet og kronisk organsvikt.  235 000 16-58 år 67 år   Diagnosen må være livstruende og forsikrede må være i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt. 

Annet*

* Det er generelle begrensninger som gjelder for forsikringen. SpareBank 1 Forsikring er ikke erstatningspliktige dersom:

a) Kritisk sykdom skyldes sykdom/lidelse som har vist symptomer innen 3 måneder etter at egenerklæringen om helse er signert.

b) Kritisk sykdom skyldes helsemessige forhold som selskapet har reservert seg mot. Eventuell reservasjon vil fremgå av forsikringsbeviset.

c) Forsikrede oppholder seg i et område hvor det bryter ut krig, krigslignende tilstander eller politiske uroligheter, gjelder forsikringen i tre måneder fra den dato tilstanden brøt ut. Forsikringen gjelder ikke dersom forsikrede reiser inn i området hvor det er krig, krigslignende tilstander eller politiske uroligheter. Denne begrensningen gjelder bare for avtaler som har vært i kraft i mindre enn to år.

d) Kritisk sykdom skyldes ulykke

Pris:

I tillegg til selve forsikringsprisen tilkommer det betalingsavtalegebyr på 7,50 per måned (e-kunde) og et etableringsgebyr på kr 300 per betalingsavtale (ikke per forsikring som kunden kjøper)

  Utfyllende informasjon Dekning (mann/ kvinne, 40 år, røyker ikke, 100,-/mnd) Når kan forsikringen tegnes Øvre aldersgrense for utbetaling Hva dekkes ikke (uttømmende) Annet
Livstruende kreft En ondartet svulst (en svulst som mikroskopisk karakteriseres ved ukontrollerbar, infiltrativ vekst ut i tilstøtende vev og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuter og fjernere organer (metastaser)). I tillegg omfattes leukemi, lymfomer (lymfeknutekreft), Hodgkins sykdom (stadium II-IV) og malignt melanom (føflekkreft). Diagnosen skal være basert på histologiske eller cytologiske undersøkelser av fjernet vev, foretatt av spesialist i vevsundersøkelser (patologisk ana-tomi). Ved leukemi skal diagnosen være stilt av spesialist i hematologi eller onkologi. 227 300 18 - 60 år 67 år Andre former for hudkreft enn malignt melanom, herunder basalcelle carcinom, Kaposis sarkom. Alle svulster, som ved mikroskopiske (histologiske) undersøkelser beskrives som premaligne (forstadier til kreft), herunder celleforandring i livmorhal-sen (Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN), alle stadier), carcinoma in situ, blærepapillomer, stadium I av Hodgkins sykdom og kronisk lymfatisk leukemi. Polypper i tykktarmen med ondartede forandringer uten innvekst. Svulster oppstått som følge av HIV-infeksjon. Forsikringssummen utbetales under forutsetning av at forsikrede er i live 30 dager etter at endelig diagnose er stilt, operasjonen er gjennomført eller forsikrede er oppført på venteliste. Selskapet er ikke erstatningspliktig dersom: a) Kritisk sykdom er en følge av sykdom/lidelse som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptom innen 3 måneder etter at det er avgitt fullstendig søknad om en bestemt forsikring (symptomperiode).
Godartet hjernesvulst Omfatter godartede svulster som utvikles fra vev i hjernen eller fra hjernehinnene. Hjernesvulster gir rett til erstatning også når de kun sprer seg lokalt og ikke gjennom dattersvulster. 227 300 18 - 60 år 67 år   Selskapet er fri for ansvar dersom kravstilleren ikke har meddelt kravet til selskapet innen ett år etter at vedkommende fikk kunnskap om det forhold som begrunner kravet.
Hjerteinfarkt Død av en del av hjertemuskulaturen som følge av sviktende blodtilførsel til dette området. Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av ferske forandringer typisk for hjerteinfarkt ved EKG og utsagnskraftig økning av hjerteenzymer. Tilstedeværelsen av typiske brystsmerter kan benyttes som tilleggskriterium. Diagnosen skal være stilt av spesialist i hjertesykdommer eller indremedisin. 227 300 18 - 60 år 67 år   Selskapet er fri for ansvar hvis kravstilleren ikke har anlagt sak eller krevet nemndbehandling innen seks måneder regnet fra den dag selskapet skriftlig har meddelt vedkommende at det ikke anser seg ansvarlig og samtidig minnet ham eller henne om fristen, dens lengde og følgen av at den oversittes, jf. bestemmelsen i forsikringsavtaleloven § 18-5.
Hjerneslag Akutt oppståtte symptomer på hjerneinfarkt eller hjerneblødning som medfører permanente nevrologiske utfall av mer enn 30 dagers varighet, forårsaket av: emboli, trombose eller blødning. Blødningen kan være et spontant oppstått intracerebralt hematom eller en følge av ruptur av aneurisme eller annen vaskulær malformasjon. Det skal foreligge MR- eller CT- scanning med funn svarende til ovennevnte karlidelser. Diagnosen skal være stilt på en nevrologisk eller nevrokirurgisk sykehusavdeling eller bekreftet av spesialist i nevrologi. 227 300 18 - 60 år 67 år    
Hjerteoperasjon (Angioplastikk PCTA og Bypass) Gjennomført eller planlagt hjerteoperasjon for behandling av koronarsykdom (kranspulsårefor-kalkning) omfattende en eller flere kranspulsårer med anleggelse av vene- eller arteriegraft, utført hos personer med angina pectoris som ikke kan behandles medisinsk (medikamentelt og/eller andre tiltak) med tilfredsstillende effekt. PTCA sidestilles med koronar bypass-operasjon. Diagno-sen skal være stilt ved en kardiologisk sykehusav-deling eller av hjertespesialist. Ved planlagt opera-sjon er det et krav, at forsikrede er satt på vente-liste i Norge for denne behandlingen. 227 300 18 - 60 år 67 år    
Multippel sklerose (MS) En kronisk sykdom, som klinisk er karakterisert av gjentatte tilfeller med nevrologiske utfallssympto-mer fra forskjellige deler av sentralnervesystemet. Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi, og det skal ha vært mer enn en veldefinert episode (attakker) av symptomer eller et progressivt forløp, som må henregnes til multippel sklerose. Diagno-sen skal være fastsatt ved MR-scanning, og minst en av følgende to undersøkelser:
Side 2 av 4
- Karakteristiske funn i ryggmargsvesken. (oligoklonale bånd, forhøyet IgG indeks).
- Forlenget latens ved evoked respons (visuell, auditiv eller somatosensorisk).
227 300 18 - 60 år 67 år    
Motornevronsykdom Motornevronsykdom av ukjent årsak. Omfatter diagnosen amyotrofisk lateralsklerose, primær lateralsklerose, progressiv bulbærparese og progressiv spinal muskeldystrofi. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi. 227 300 18 - 60 år 67 år    
Tverrsnittlammelse, sykdom og ulykke Forsikringen dekker tverrsnittlammelse i ryggmargen med totalt og permanent tap av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittnivået (tetraplegi eller paraplegi), som følge av sykdom ellerulykke. Lammelsen skal være varig. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi.  227 300 18 - 60 år 67 år    
Tap av armer og ben Totalt tap av del av minst to lemmer over ankelledd eller håndledd som følge av sykdom eller ulykke og der rekonstruktiv kirurgi ikke er mulig. Diagnosen skal stilles av spesialist i kirurgi eller ortopedi. 227 300 18 - 60 år 67 år    
Store brannskader Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20 prosent av kroppsoverflaten målt ved ”rule of nine” eller tilsvarende metode. Diagnosen skal stilles av spesialist i plastisk kirurgi. 227 300 18 - 60 år 67 år    
Blindhet Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av akutt sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på beste øyne dårligere enn 1/60 med beste korreksjon.Diagnosen skal være stilt av spesialist i øyesykdommer. 227 300 18 - 60 år 67 år    
Døvhet Totalt og permanent tap av hørsel for alle lyder på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel, som følge av akutt sykdom eller ulykke. Diagnosen skal være stilt av spesialist i ØNH-sykdommer ved høresentral. Resultatet av audiometri og lydterskelprøver må fremlegges. 227 300 18 - 60 år 67 år    
Nyresvikt Kronisk nyresykdom hvor nyrefunksjonen i begge nyrer varig er så svekket at personen må få behandling med dialyse. 227 300 18 - 60 år 67 år    
Parkinsons sykdom Primær parkinsons sykdom, med hovedsymptomene muskelrigiditet, tremor og oligokinesi og som er diagnostisert før fylte 60 år.Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi. 227 300 18 - 60 år 67 år Forsikringen dekker ikke parkinsonisme av annen type, herunder tilfeller fremkalt av medikamentbruk, og andre sykdommer som rammer hjernens basalganglier.  
Organtransplantasjon Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi. 227 300 18 - 60 år 67 år Forsikringen dekker ikke noen form for autotransplantasjon.  
Operasjon av aorta Forsikringen dekker ikke parkinsonisme av annen type, herunder tilfeller fremkalt av medikamentbruk, og andre sykdommer som rammer hjernens basalganglier. 227 300 18 - 60 år 67 år Forsikringen dekker ikke:
 • Enhver annen form for operasjon, f. eks innsettelse av stent eller endovaskulær reparasjon.
 • Operasjon som følge av en traumatisk skade på aorta.
 
Alvorlig angina Ethvert krav om erstatning må dokumenteres med coronarangiografi, og det må være påvist minst en forsnevring eller tilstopping hvor operasjon eller utblokking er indisert, uavhengig av om dette lar seg gjøre eller ikke. Diagnosen skal stilles av spesialist i kardiologi. 227 300 18 - 60 år 67 år    
  Utfyllende informasjon Dekning (mann/ kvinne, 40 år, røyker ikke, 100,-/mnd) Når kan forsikringen tegnes Øvre aldersgrense for utbetaling Hva dekkes ikke (uttømmende) Annet
Kreft En ondartet svulst som er karakterisert ved ukontrollerbar vekst med innvekst i tilstøtende vev og eventuelt spredning som fører til svulstdannelse i andre av kroppens vev eller organer. Inkluderer blodkreft og lymfekreft. Forsikringsum på kr 240 000 er kr 99 pr mnd, og kr 250 000 kr 103 pr mnd 18 til og med 59 år 67 år
 • All hudkreft og maligne melanomer uten tegn til spredning til lymfekjertler eller andre organer.
 • Overfladiske celleforandringer og svulster med samtidig HIV-infeksjon.
 • Polypper i tykktarm eller utvekster i urinblære med ondartede forandringer uten tilvekst.
 
Hjerteinfarkt,  En del av hjertemusklaturen dør som følge av sviktende blodtilførsel til dette området. Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av nylige forandringer typisk for hjerteinfarkt ved EKG og blodprøver. Forsikringsum på kr 240 000 er kr 99 pr mnd, og kr 250 000 kr 103 pr mnd 18 til og med 59 år 67 år    
Hjerneslag Skal ha funksjonsutfall med varighet utover 24 timer som følge av funksjonsforstyrrelse i blodårene (blodpropp eller blødning) ti hjernen. Forutsetning for krav for utbetaling er lammelse i ben eller arm eller taleforstyrrelse som vedvarer mer enn 3 mnåneder etter lammelsen inntrådte. Skaden skal være dokumentert via CT. røtgen. Forsikringsum på kr 240 000 er kr 99 pr mnd, og kr 250 000 kr 103 pr mnd 18 til og med 59 år 67 år    
Hjerteoperasjon Utført operasjon for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets kransarterier der det er objektive funn på hjertesykdom, og der adekvat medikamentell behandling ikke har vært tilsrekkelig effektiv. Forsikringsum på kr 240 000 er kr 99 pr mnd, og kr 250 000 kr 103 pr mnd 18 til og med 59 år 67 år Utført blokkering eller stentbehandling av kransårene dekkes ikke.  
Multippel Sklerose (MS) De nevrologiske utfallene må ha vart i mer enn 6 mnd, eller ha hatt et tilbakefall av slike utfall. Forsikringsum på kr 240 000 er kr 99 pr mnd, og kr 250 000 kr 103 pr mnd 18 til og med 59 år 67 år    
Transplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg Utført transplanstasjon eller at man er oppført på venteliste. Forsikringsum på kr 240 000 er kr 99 pr mnd, og kr 250 000 kr 103 pr mnd 18 til og med 59 år 67 år    
Varige lammelser Alle lammelser som følge av ryggmargsskader/-lidelser som fører til lammelser av begge ben, begge armer eller begge ben og armer med vedvarende og fullstendig avbrudd av ryggmargens ledningsevne.  Forsikringsum på kr 240 000 er kr 99 pr mnd, og kr 250 000 kr 103 pr mnd 18 til og med 59 år 67 år    
  Utfyllende informasjon Dekning (mann/ kvinne, 40 år, røyker ikke, 100,-/mnd) Når kan forsikringen tegnes Øvre aldersgrense for utbetaling Hva dekkes ikke (uttømmende) Annet
Kreft Forsikringen dekker alle former for kreft. Forsikringssum kr 200.000   Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden. Forsikringen dekker alle former for kreft med unntak av:
   
 • Hud/leppekreft og maligne melanomer med tykkelse under 0,5 mm på tidspunktet for fjerning av svulsten
 • Alle vevsforandringer eller svulster som klassifiseres som forstadier til kreft (premaligne). Til dette hører "cancer in situ", dysplasier og diagnoser som bekrefter atypiske celleforandringer uten typiske malignitetstegn.
 • Kreftsvulster som klassifiseres i TNM systemet skal ikke ha en klassifisering lik eller bedre enn T1 M0 N0 ved diagnosetidspunktet. For andre klassifikasjoner gjelder tilsvarende. Riktig diagnose stilles ved analyse av vevsprøver på spesial-laboratorium.
Hjernesvulst Forsikringen dekker påvist svulst (unormal og uhemmet vekst av celler) lokalisert i hjernebarken og/eller i lillehjernen. Forsikringssum kr 200.000   Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden.  
Hjerteinfarkt Forsikringen dekker hjerteinfarkt hvor en del av hjertemusklaturen dør som følge av sviktende blodtilførsel til dette området. Diagnosen skal stilles etter standard kriterier for påvisning av myocardskade i spesialavdeling og være dokumentert med aksepterte kriterier for gjennomgått ferskt hjerteinfarkt. Forsikringssum kr 200.000   Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden.  
Hjerneslag Forsikringen dekker tilstand som medfører raskt innsettende - innen 6 timer etter symptomstart -funksjonsutfall med varighet utover 48 timer og med permanent karakter som skyldes en lokal nevrologisk forstyrrelse i hjernens funksjoner, forårsaket av redusert blodforsyning til eller blødning i hjernen. Diagnosen må være dokumentert ved påvisning av hjerneinfarkt eller hjerneblødning ved hjelp av CT/MR og endelig bekreftet av spesialist i nevrologi. Forsikringssum kr 200.000   Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden. Tilstander som medfører lignende symptomer, men som ikke kan dokumenteres som hjerneinfarkt eller hjerneblødning, dekkes ikke. Sykdommer i sanseorganer med funksjonsutfall, unntatt tilstander som nevnt i vilkårenes punkt 2.14 (blindhet), 2.15 (døvhet) og 16 (afasi), dekkes ikke.
Hjerteklaffeil Forsikringen dekker hjerteklaffsykdom med utført eller planlagt operasjon for utskifting av hjerteklaff. Forsikringssum kr 200.000   Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden.  
Multippel Sklerose (MS) Forsikringen dekker MS med symptomer som har varighet utover 6 måneder eller minst ett tilbakefall av symptomer i løpet av 6 måneder etter at diagnosen er stilt. Diagnosen må være entydig og stilles av spesialist i nevrologi og må underbygges med MR-undersøkelse. Forsikringssum kr 200.000   Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden.  
Blindhet Forsikringen dekker irreversibelt og permanent tap av synet på begge øyne med synsfunksjon dårligere enn 1/50 på beste øye. Forsikringssum kr 200.000   Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden.  
Døvhet Forsikringen dekker irreversibelt og permanent fullstendig tap av hørsel på begge ører. Forsikringssum kr 200.000   Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden.  
Nyresvikt med behov for dialyse Forsikringen dekker tilstand av nyresvikt som medfører en varig nedsatt funksjonsevne av begge nyrer og igangsatt behandling med dialyse. Diagnosen skal være stilt av spesialist i indremedisin/nyresykdommer. Forsikringssum kr 200.000   Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden.  
Afasi Forsikringen dekker irreversibelt og permanent tap av evnen til å snakke. Forsikringssum kr 200.000 Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden.  
Organsykdommer med behov for transplantasjon Forsikringen dekker organsykdommer som medfører behov for utskifting av nyre, lunge, hjerte, bukspyttkjertel eller benmarg. Kravet kan gjøres gjeldende ved uført organtransplantasjon eller ved plassering på venteliste i Norge i påvente av slikt inngrep. Forsikringssum kr 200.000   Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden.  
Muskelatrofi Forsikringen dekker ICD 10 kode G70 (Nevromuskulære forstyrrelser). Myasthenia gravis og andre nevromuskulære forstyrrelser. Diagnosen skal stilles av fagspesialist i nevrologi etter gjeldene diagnostiske kriterier. Forsikringssum kr 200.000 Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden. Unntatt fra dekning er medfødte lidelser.
Parkinson før fylte 60 år Forsikringen dekker ICD 10 kode G20 (Parkinson sykdom). Sykdommen skal være påvist etter gjeldende regler i spesialistavdelning og før forsikrede fyller 60 år. Forsikringssum kr 200.000   Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden.  
Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) Forsikringen dekker Amyotrofisk lateralsclerose, det vil si en ryggmargsykdom med tiltagende muskelsvinn og lammelser. Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi. Forsikringssum kr 200.000   Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden.  
Colostomi (Utlagt tarm) Forsikringen dekker Colostomi på grunn av sykdom som medfører behov for å gjennomføre operasjon med utlegging av tarm. Forsikringssum kr 200.000   Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden.  
By pass/ACB-operasjon Forsikringen dekker hjertesykdom som fører til behandling med åpen hjerteoperasjon med tanke på utskifting av hjertes kransarterier og eventuell reparasjon av anerurisme i hjertet. Forsikringssum kr 200.000   Tegnes fra 16 år og inntil 60 år. Opphører ved første hovedforfall etter fylte 67 år. Forsikringen opphører senest ved første hovedforfall etter fylte 67 år. For at et forsikringstilfelle skal være dekket, må sykdommen inntreffe og diagnosen stilles i forsikringstiden.