Eiendomsskatt i Oslo

Eiendomsskatt i Oslo

Over 5000 berørte personer i Oslo kommune kan ha betalt for mye eiendomsskatt i 2016 og 2017. Vi ønsker å hjelpe dere med å få tilbakebetalt feillignet beløp.

Da eiendomsskatt ble innført i Oslo skulle alle boenheter registrert i matrikkelen gis automatisk bunnfradrag. Boliger med flere bruksenheter har krav på bunnfradrag, på inntil 4 millioner kroner, for hver av disse i beregningsgrunnlaget. Regelen om automatisk bunnfradrag ble slettet i Forskrift for eiendomsskatt for Oslo kommune fra desember 2016. Kommunen innehar ikke informasjon om fordelingen av arealene i en boenhet og dermed kan de ikke håndheve regelen om automatisk bunnfradrag. 

Det er nå eieren av eiendommen som er nødt til å registrere fordelingen av arealene i sin boenhet. Det er mange som ikke har fanget opp denne endringen, og som derfor ikke har registrert nødvendig informasjon. Dermed har du og mange andre endt opp med å betale for mye eiendomsskatt.

I samarbeid med Funfact AS har vi identifisert over 3000 boliger som kan ha blitt belastet med for mye eiendomsskatt som følge av denne endringen. For å kunne hjelpe deg som er berørt av denne endringen og for å rekke myndighetenes frist, har vi forhåndsfremmet saken på dine vegne.

Dersom du ønsker at vi fremmer saken på dine vegne vil vi: 

  • Rette utlignet eiendomsskatt for 2017
  • Anmode om at informasjonen legges til grunn for utligning for kommende år 

Har du mottat brev fra oss? Logg inn ved å trykke på knappen til høyre. Husk å registrere deg med epost dersom du vil bli løpende oppdatert om din sak.

Du kan lese Forskrift for eiendomsskatt for Oslo kommune her

Ofte stilte spørsmål

Eiendomsskattelisten i Oslo er underlagt Offentlighetsloven (LOV-2006-05-19-16). Ved å sammenstille denne informasjonen med andre data har vi kunnet gjennomføre kontroll av skattesystemet på allmennhetens vegne, og styrker nå rettssikkerheten din ved å fylle informasjonsmangelen. Den informasjonen vi har og får fra deg blir behandlet fortrolig iht Personvernloven. Les ellers artikkel i Kapital nr 8 2017.

Hvis du underskriver fullmakten kommer vi til å sammenstille informasjonen og formalisere saken din til en klage. Vi vil, gjennom dialog med offentlige myndigheter, etter beste evne ivareta dine rettigheter. Hvis du registrerer deg med epost vil vi holde deg løpende oppdatert om din sak. Du vil også kunne logge deg inn og følge status. Vi vil kontakte deg for å innhente nødvendig informasjon.

Du kan se våre beregninger i brevet. Den kalkulerte effekten baserer seg på at din bolig har jevn fordeling av areal mellom boenhetene. Feilen er mindre om dine boenheter er av ulik størrelse slik at bunnfradrag blir avkortet.

I en gate er det tre hus A, B og C. Husene har like mange kvadratmeter (200m2) og står oppført i likningen med samme likningsverdi ca 3 mill kr hver. A og B er tomannsboliger og C er en enebolig. A har to like store boenheter, mens B har en liten og en stor boenhet.  Hva blir eiendomsskatten for A, B og C?

Likningsverdi mill kr 3,1 (Regnes ut av Skatteetaten basert på gjennomsnittspriser to år tidligere)
Boligverdi mill kr 12,5 (Fire ganger likningsverdi)
Eiendomsskattegrunnlag mill kr 10 (Fire ganger likningsverdi, minus 20%)

Boligene A, B og C har samme eiendomsskattegrunnlag, men den indre arealfordelingen avgjør bunnfradraget:

   

Hus A

Hus B

Hus C
    A1 A2 B1 B2  
Arealfordeling m2 100 100 150 50 200
Fordeling av eiendomsskattegrunnlag mill kr 5 5 7,5 2,5 10
Bunnfradrag mill kr 4 4 4 2,5 4
Beregningsgrunnlag mill kr 1 1 3,5 0 6
             
Beregningsgrunnlag bolig mill kr   2   3,5 6
Utlignet eiendomsskatt kr   6000   10500 18000

Kemneren besitter ikke informasjon om fordeling av areal mellom boenhetene i ikke-seksjonerte flermannsboliger. Kemneren vet kanskje at du har bolig A eller B, men risikerer å feilligne boligeiere av hus B som om de var huseiere av hus A, og velger derfor å ligne disse som om de var eiere av hus C.

Du ser ut til å være en av de berørte av denne feilen.

Saker som ikke fører frem vil ikke bli belastet. For saker som fører frem vil du bli fakturert med inntil 15% av refundert beløp.

Norsk Familieøkonomi tjener ingenting på at du lar oss hjelpe deg med saken. Det fakturerte beløpet vil i sitt fulle dekke kostnader Norsk Familieøkonomi har påtatt seg overfor underleverandører som bistår oss i denne saken. Du støtter driften av Norsk Familieøkonomi gjennom ditt medlemskap.

Du kan selv klage inn din sak. Du bør da hjemle klageadgangen i aktuelle paragrafer i Forskrift om Eiendomsskatt av for Oslo kommune av 2016, Lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975 og Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 1962. De politiske klageorganene skulle kunne gi Kemneren i Oslo fullmakt til å akseptere klager etter fristen 11.april.

I over 20 år har vi gitt råd som har betydning for norske familiers personlige økonomi. Vi gir ut medlemsmagasinet Norsk Familieøkonomi og vi gjør tester og undersøkelser på produkter og tjenester som har betydning for familiers trygghet og økonomi. Vi fremforhandler også gode og lønnsomme avtaler for våre medlemmer.

Du trenger ikke å være medlem for at vi skal hjelpe deg med denne saken. Bare følg henvisningene vi har gitt deg i brevet. Medlemmer som har behov for å samtale om sin spesifikke sak med våre rådgivere gis tilbud om dette i den grad vi har kapasitet.

Du kan likevel oppgi arealet som egen boenhet. Hvordan boenhet benyttes er ikke av relevans for utligning av eiendomsskatt.

Boligverdien er beregnet ut fra boligens primære areal (P-ROM), og det er derfor dette arealet du skal fordele. P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, for eksempel stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og éntre. Garasje, uinnredet kjellerom/loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-ROM.

Vi kommer til å regne om arealfordelingen til prosentvis fordeling til Kemneren. Dette er for å sikre at det ikke blir avvik mellom dine oppgitte arealer og de tallen Kemneren forholder seg til.

Så lenge du etter beste evne anslår boenhetenes relative størrelser i forhold til hverandre kan du derfor også bruke prosent, andel eller andre arealmål.

Ja, hvis boenheten har egen inngang fra ytre rom (yttergang / trapperom / ut), inneholder arealer som er godkjent for varig opphold (rømningsvei, og lys og høyde) og har hovedfunksjonene kjøkken, bad og soveplass.

Det offentlige trenger å inndrive skatt for å kunne drive skoler, sykehus, politi og sikre rammene for et godt samfunn. Skatten må være rett og alle skal behandles likt innenfor gjeldene lover og regler. Kemneren har etter beste evne skrevet ut skatt basert på de opplysningene de sitter på, men denne informasjonen er mangelfull. Din klage dekker et informasjonsbehov hos Kemneren, og er således med på å gjøre deres tjenester enda bedre.

Du skal fortsatt betale de fakturerte beløpene om eiendomsskatt, selv om du har gitt oss fullmakt til å klage på dine vegne. Eventuell refusjon vil skje i ettertid.

Eiendomsskatten henger ikke sammen med skatt på utleie. Den informasjonen vi deler fra deg til Kemneren gis under den forutsetning at det bare skal benyttes til formålet om utlignet eiendomsskatt.

Du kan klage, men vi vil trenge litt flere opplysninger fra deg. Disse legger du inn med å logge inn på knappen til høyre.

Du kan fint gjøre begge deler. Du løper ingen risiko ved også å få rettet utlignet eiendomsskatt i mellomtiden. Vi vil heller ikke fakturere for retting av skatt som skulle blitt tilbakeført som følge av Huseiernes søksmål.

I denne saken hjelper vi alle som ønsker saken sin rettet. Følg veiledningen fra brevet eller logg deg inn på knappen til høyre. Dere kan imidlertid ikke bli medlemmer hos oss da vi bare gir råd til private.

Eiendommer som Oslo kommune selv eier, kirker og ambassader, skal ikke betale eiendomsskatt.

Andre offentlig eide eiendommer som benyttes for allmennyttig formål skal heller ikke betale eiendomsskatt.

Organisasjoner som driver aktivitet som gagner samfunnet og ikke er kommersielle aktører er gitt anledning til å søke om fritak fra eiendomsskatt. Det kan bare gis fritak for den delen som brukes til organisasjonens formål.

Oslo kommune har benyttet seg av anledningen til å frita eiendommer av historisk verdi. Det finnes ulik vernestatus på bygninger. Oslo kommune har vedtatt å gi fritaksmulighet til fredede (hjemlet i Kulturminneloven) bygg. I forskriften er ikke vernede (hjemlet i Plan og bygningsloven) bygg eller kommunalt listeførte bygninger omtalt som bygninger av historisk verdi.

Sist oppdatert: 26. april 2017 09:45